با سلام

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار می رساند سود دوره منتهی به تاریخ 1397/12/15 این صندوق با نرخ 20 درصد محاسبه و در تاریخ 1397/12/16 به حسابتان واریز گردید.

با تشکر-مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 38,416,836
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,583,164
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 38,669,262,193,805
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,007,797
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,571
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,021,028
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس : موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده ,سیده سمیه آقا میر زاده
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10
نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امیدانصار با نرخ سود پیش بینی 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه،با قابلیت صد
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 1,007,797 1,006,571 14,457 216,603 138,688,344 146,971 98,319,353 38,416,836 38,669,262,193,805
  2 1397/12/26 1,007,241 1,006,017 13,871 662,123 138,471,741 153,884 98,172,382 38,347,204 38,577,952,345,737
  3 1397/12/25 1,006,702 1,005,473 13,302 0 137,809,618 453,121 98,018,498 37,838,965 38,046,060,758,000
  4 1397/12/24 1,005,807 1,004,585 13,090 0 137,809,618 0 97,565,377 38,292,086 38,467,666,988,935
  5 1397/12/23 1,005,432 1,004,210 13,089 362,431 137,809,618 0 97,565,377 38,292,086 38,453,302,817,352
  6 1397/12/22 1,005,050 1,003,823 13,143 298,768 137,447,187 198,683 97,565,377 37,929,655 38,074,645,401,265
  7 1397/12/21 1,004,515 1,003,285 11,662 245,487 137,148,419 190,585 97,366,694 37,829,570 37,953,824,395,188
  8 1397/12/20 1,004,068 1,002,737 10,858 0 136,902,932 211,623 97,176,109 37,774,668 37,878,050,096,767
  9 1397/12/19 1,003,482 1,002,192 9,656 155 136,902,932 263,815 96,964,486 37,986,291 38,069,542,509,251
  10 1397/12/18 1,002,890 1,001,643 10,284 0 136,902,777 573,402 96,700,671 38,249,951 38,312,802,504,960
  11 1397/12/17 1,001,987 1,000,746 11,786 0 136,902,777 0 96,127,269 38,823,353 38,852,308,792,865
  12 1397/12/16 1,001,613 1,000,373 11,786 0 136,902,777 0 96,127,269 38,823,353 38,837,815,785,591
  13 1397/12/15 1,017,673 1,016,440 11,718 0 136,902,777 224,201 96,127,269 38,823,353 39,461,592,326,292
  14 1397/12/15 1,001,233 1,000,000 11,718 0 136,902,777 224,201 96,127,269 38,823,353 38,823,336,402,972
  15 1397/12/14 1,017,099 1,015,880 11,740 24 136,902,777 184,535 95,678,867 39,047,554 39,667,618,667,103
  16 1397/12/13 1,016,530 1,015,321 12,649 432,827 136,902,753 219,039 95,494,332 39,232,065 39,833,136,343,721
  17 1397/12/12 1,015,940 1,014,725 13,164 533,070 136,469,926 265,862 95,275,293 39,018,277 39,592,816,106,858
  18 1397/12/11 1,015,464 1,014,242 13,375 0 135,936,856 360,989 95,009,431 38,751,069 39,302,966,719,141
  19 1397/12/10 1,014,591 1,013,374 13,767 0 135,936,856 0 94,648,442 39,112,058 39,635,127,995,715
  20 1397/12/09 1,014,206 1,012,988 13,768 131,459 135,936,856 0 94,648,442 39,112,058 39,620,061,342,912