اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,955,976
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,024
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 30,344,444,744,764
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,013,566
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,012,968
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,012,968
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده ,سیده سمیه آقا میر زاده
مدیر ثبت : بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10
نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امیدانصار با نرخ سود پیش بینی 18%،پرداخت درمقاطع ماهانه،با قابلیت صد
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/26 1,013,566 1,012,968 0 122,440 63,612,286 44,024 32,093,802 29,955,976 30,344,444,744,764
  2 1396/10/25 1,012,945 1,012,348 0 174,799 63,489,846 57,591 32,049,778 29,877,560 30,246,494,021,184
  3 1396/10/24 1,012,287 1,011,691 0 3,111 63,315,047 76,229 31,992,187 29,760,352 30,108,279,870,014
  4 1396/10/23 1,011,786 1,011,192 0 0 63,311,936 157,384 31,915,958 29,833,470 30,167,360,850,062
  5 1396/10/22 1,011,318 1,010,727 0 0 63,311,936 0 31,758,574 29,990,854 30,312,572,398,695
  6 1396/10/21 1,010,870 1,010,280 0 99,728 63,311,936 0 31,758,574 29,990,854 30,299,157,865,948
  7 1396/10/20 1,010,423 1,009,831 0 97,194 63,212,208 54,259 31,758,574 29,891,126 30,184,986,399,777
  8 1396/10/19 1,010,110 1,009,508 0 10,961 63,115,014 64,338 31,704,315 29,848,191 30,131,974,047,086
  9 1396/10/18 1,009,781 1,009,178 0 147,218 63,104,053 60,361 31,639,977 29,901,568 30,176,000,284,099
  10 1396/10/17 1,009,294 1,008,691 0 148,731 62,956,835 70,100 31,579,616 29,814,711 30,073,839,593,191
  11 1396/10/16 1,008,777 1,008,174 0 0 62,808,104 149,890 31,509,516 29,736,080 29,979,157,420,759
  12 1396/10/15 1,008,228 1,007,632 0 0 62,808,104 0 31,359,626 29,885,970 30,114,059,438,507
  13 1396/10/14 1,007,782 1,007,186 0 107,709 62,808,104 0 31,359,626 29,885,970 30,100,730,440,434
  14 1396/10/13 1,007,341 1,006,742 0 192,156 62,700,395 105,761 31,359,626 29,778,261 29,979,038,900,561
  15 1396/10/12 1,006,962 1,006,364 0 221,039 62,508,239 108,538 31,253,865 29,691,866 29,880,833,355,076
  16 1396/10/11 1,006,491 1,005,894 0 172,950 62,287,200 122,993 31,145,327 29,579,365 29,753,712,188,639
  17 1396/10/10 1,005,656 1,005,066 0 143,326 62,114,250 216,001 31,022,334 29,529,408 29,679,012,658,873
  18 1396/10/09 1,005,681 1,005,093 0 0 61,970,924 246,944 30,806,333 29,602,083 29,752,852,472,586
  19 1396/10/08 1,005,627 1,005,039 0 0 61,970,924 0 30,559,389 29,849,027 29,999,437,279,673
  20 1396/10/07 1,005,153 1,004,565 0 64,149 61,970,924 0 30,559,389 29,849,027 29,985,273,674,244
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق