اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,925,665
تعداد واحدهای باقی مانده: 74,335
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 30,243,570,498,556
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,011,192
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,010,623
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,010,623
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده ,سیده سمیه آقا میر زاده
مدیر ثبت : بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10
نوع صندوق : صرفاً در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش بینی سود 22%، پرداخت در مقاطع ماهانه، با قابلیت صدور به قیمت روز تایید درخواست و ابطال به قیمت روز قبل از تایید درخواست
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/21 1,011,192 1,010,623 0 90,051 60,641,794 65,346 29,235,181 29,925,665 30,243,570,498,556
  2 1396/09/20 1,010,455 1,009,898 0 154,397 60,551,743 67,327 29,169,835 29,900,960 30,196,909,081,144
  3 1396/09/19 1,009,864 1,009,311 0 544 60,397,346 70,469 29,102,508 29,813,890 30,091,494,146,976
  4 1396/09/18 1,009,409 1,008,853 0 0 60,396,802 111,342 29,032,039 29,883,815 30,148,391,345,924
  5 1396/09/17 1,008,934 1,008,381 0 0 60,396,802 0 28,920,697 29,995,157 30,246,559,992,952
  6 1396/09/16 1,008,457 1,007,904 0 0 60,396,802 0 28,920,697 29,995,157 30,232,242,038,443
  7 1396/09/15 1,007,986 1,007,433 0 49,021 60,396,802 0 28,920,697 29,995,157 30,218,117,619,937
  8 1396/09/14 1,007,515 1,006,962 0 157,312 60,347,781 39,310 28,920,697 29,946,136 30,154,615,360,808
  9 1396/09/13 1,007,121 1,006,565 0 116,032 60,190,469 69,237 28,881,387 29,828,134 30,023,968,651,617
  10 1396/09/12 1,006,710 1,006,155 0 78,170 60,074,437 114,699 28,812,150 29,781,339 29,964,629,781,818
  11 1396/09/11 1,006,496 1,005,942 0 0 59,996,267 137,864 28,697,451 29,817,868 29,995,035,841,462
  12 1396/09/10 1,006,001 1,005,449 0 0 59,996,267 0 28,559,587 29,955,732 30,118,967,491,300
  13 1396/09/09 1,005,588 1,005,036 0 139,667 59,996,267 0 28,559,587 29,955,732 30,106,593,013,995
  14 1396/09/08 1,005,113 1,004,559 0 12,642 59,856,600 97,434 28,559,587 29,816,065 29,951,996,736,991
  15 1396/09/07 1,004,541 1,003,991 0 0 59,843,958 90,767 28,462,153 29,900,857 30,020,204,607,885
  16 1396/09/06 1,003,829 1,003,289 0 168,861 59,843,958 0 28,371,386 29,991,624 30,090,252,127,395
  17 1396/09/05 1,003,355 1,002,812 0 126,197 59,675,097 84,767 28,371,386 29,822,763 29,906,630,949,923
  18 1396/09/04 1,002,937 1,002,394 0 0 59,548,900 214,618 28,286,619 29,781,333 29,852,618,030,369
  19 1396/09/03 1,002,168 1,001,635 0 0 59,548,900 0 28,072,001 29,995,951 30,044,998,555,569
  20 1396/09/02 1,001,696 1,001,163 0 236,027 59,548,900 0 28,072,001 29,995,951 30,030,826,770,496
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق