اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 21,467,412
تعداد واحدهای باقی مانده: 8,532,588
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 21,467,406,058,732
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,000,299
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,000
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,000,000
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده ,سیده سمیه آقا میر زاده
مدیر ثبت: بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول: بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10
نوع صندوق :
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/30 1,000,299 1,000,000 0 1,273,899 48,925,310 81,267 25,946,407 21,467,412 21,467,406,058,732
  2 1396/07/30 1,016,121 1,015,822 0 1,273,899 48,925,310 81,267 25,946,407 21,467,412 21,807,063,451,396
  3 1396/07/29 1,015,549 1,015,238 0 0 46,377,512 52,308 25,783,873 20,274,780 20,583,730,154,354
  4 1396/07/28 1,014,753 1,014,455 0 0 46,377,512 0 25,731,565 20,327,088 20,620,915,946,102
  5 1396/07/27 1,014,223 1,013,925 0 554,598 46,377,512 0 25,731,565 20,327,088 20,610,143,263,511
  6 1396/07/26 1,013,703 1,013,396 0 179,656 45,822,914 33,737 25,731,565 19,772,490 20,037,365,072,342
  7 1396/07/25 1,013,097 1,012,790 0 0 45,643,258 28,846 25,697,828 19,626,571 19,877,587,362,830
  8 1396/07/24 1,012,569 1,012,448 0 494,053 45,643,258 236,112 25,668,982 19,655,417 19,900,088,536,743
  9 1396/07/23 1,012,037 1,011,915 0 0 45,149,205 26,844 25,432,870 19,397,476 19,628,603,575,610
  10 1396/07/22 1,011,487 1,011,366 0 0 45,149,205 58,940 25,406,026 19,424,320 19,645,091,613,803
  11 1396/07/21 1,010,930 1,010,810 0 0 45,149,205 0 25,347,086 19,483,260 19,693,867,123,926
  12 1396/07/20 1,010,399 1,010,279 0 0 45,149,205 0 25,347,086 19,483,260 19,683,529,028,168
  13 1396/07/19 1,009,870 1,009,746 0 495 45,149,205 53,479 25,347,086 19,483,260 19,673,152,256,755
  14 1396/07/18 1,009,352 1,009,230 0 0 45,148,710 47,251 25,293,607 19,536,244 19,716,569,174,549
  15 1396/07/17 1,008,606 1,008,583 0 0 45,148,710 48,961 25,246,356 19,583,495 19,751,583,935,919
  16 1396/07/16 1,008,089 1,008,066 0 0 45,148,710 60,584 25,197,395 19,632,456 19,790,802,300,818
  17 1396/07/15 1,007,539 1,007,517 0 0 45,148,710 69,906 25,136,811 19,693,040 19,841,071,215,515
  18 1396/07/14 1,006,973 1,006,952 0 0 45,148,710 0 25,066,905 19,762,946 19,900,336,642,987
  19 1396/07/13 1,006,447 1,006,426 0 0 45,148,710 0 25,066,905 19,762,946 19,889,940,310,448
  20 1396/07/12 1,005,922 1,005,900 0 67,641 45,148,710 42,360 25,066,905 19,762,946 19,879,552,399,850
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق