ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 70,028 0.51 571,402 2.27 1,105,071 3.62 1,166,322 3.81
اوراق 3,818,635 28.21 4,710,250 18.74 4,663,851 15.31 4,685,722 15.33
وجه نقد 9,437,741 69.74 19,709,055 78.41 24,501,156 80.45 24,528,467 80.29
سایر دارایی ها 205,735 1.52 142,072 0.56 182,581 0.59 166,302 0.54
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 52,762 0.38 430,516 1.71 795,269 2.61 823,670 2.69
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق