ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 4,379 0.03 33,576 0.19 97,582 0.49 422,009 1.89
اوراق 3,754,658 30.46 4,942,235 28.65 4,774,056 24 4,803,888 21.51
وجه نقد 8,358,309 67.8 12,171,863 70.57 14,902,793 74.93 16,946,730 75.9
سایر دارایی ها 208,555 1.69 97,213 0.56 111,460 0.56 154,110 0.69
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,089 0.03 31,356 0.18 91,128 0.45 377,200 1.68
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق