مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ1396/07/11 دریافت خبر 1396/07/26
2 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ1396/07/11 دریافت خبر 1396/07/26
3 تصویب صورتجلسه مجمع 96/07/11 دریافت خبر 1396/07/26
4 تصویب صورتجلسه مجمع 96/03/09 دریافت خبر 1396/04/04
5 صورتجلسه مجمع 19/11/1395صندوق امیدانصار(افزایش نرخ پیش بینی شده سود سالانه از 16درصدبه18درصد ) دریافت خبر 1395/12/25
6 صورتجلسه مجمع 19/11/1395صندوق امیدانصار(تصویب صورتهای مالی منتهی به 30/08/1395) دریافت خبر 1395/12/18
7 تغییر نرخ بازده پیش بینی شده از 20درصد به 16 درصد دریافت خبر 1395/05/25
8 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1395/04/15 صندوق با درآمد ثابت امید انصار مبنی بر تغییر نرخ بازده پیش بینی شده دریافت خبر 1395/05/23
9 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1395/02/12 صندوق امید انصار در خصوص افزایش حداکثر واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران دریافت خبر 1395/04/29
10 دعوت به مجمع مورخ 1395.04.15 دریافت خبر 1395/04/15
11 صورتجلسه مجمع مورخه 1395.02.01 دریافت خبر 1395/02/04
12 صورتجلسه مجمع مورخه 1394.12.24 دریافت خبر 1395/01/17
13 آگهي دعوت به مجمع عمومي ساليانه دریافت خبر 1394/12/24
14 صورتجلسه مجمع مورخه1394/09/17 دریافت خبر 1394/11/19
15 صورتجلسه مجمع مورخه 1394/09/17 دریافت خبر 1394/09/22
16 آگهي دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/09/22
17 صورتجلسه مجمع موسس صندوق با درآمد ثابت اميد انصار دریافت خبر 1394/08/06
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق