صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۸۵۶,۴۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۳,۵۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۹۶۹,۴۵۸,۵۵۰,۲۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۷۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۸۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۸۳۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با پیش بینی سود 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱,۰۰۴,۷۳۸ ۱,۰۰۲,۸۳۵ ۰ ۲۶۲,۸۹۷ ۱۶۳,۷۲۷,۵۷۸ ۱۱۹,۰۵۵ ۱۲۲,۳۵۵,۴۸۴ ۳۹,۸۵۶,۴۴۸ ۳۹,۹۶۹,۴۵۸,۵۵۰,۲۹۲
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱,۰۰۳,۸۸۹ ۱,۰۰۱,۹۹۴ ۰ ۲۱۹,۳۹۶ ۱۶۳,۴۶۴,۶۸۱ ۲۶۲,۵۳۷ ۱۲۲,۲۳۶,۴۲۹ ۳۹,۷۱۲,۶۰۶ ۳۹,۷۹۱,۸۰۰,۶۴۲,۱۶۲
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱,۰۰۳,۷۰۵ ۱,۰۰۱,۸۰۹ ۰ ۹۹,۹۸۲ ۱۶۳,۲۴۵,۲۸۵ ۲۴۵,۴۳۵ ۱۲۱,۹۷۳,۸۹۲ ۳۹,۷۵۵,۷۴۷ ۳۹,۸۲۷,۶۷۰,۰۲۳,۳۶۸
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱,۰۰۳,۱۹۱ ۱,۰۰۱,۲۹۲ ۰ ۰ ۱۶۳,۱۴۵,۳۰۳ ۰ ۱۲۱,۷۲۸,۴۵۷ ۳۹,۹۰۱,۲۰۰ ۳۹,۹۵۲,۷۳۹,۵۸۱,۱۷۵
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱,۰۰۲,۶۲۸ ۱,۰۰۰,۷۳۱ ۰ ۰ ۱۶۳,۱۴۵,۳۰۳ ۰ ۱۲۱,۷۲۸,۴۵۷ ۳۹,۹۰۱,۲۰۰ ۳۹,۹۳۰,۳۵۵,۸۲۶,۰۱۲
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱,۰۰۲,۲۶۲ ۱,۰۰۰,۳۶۵ ۰ ۰ ۱۶۳,۱۴۵,۳۰۳ ۰ ۱۲۱,۷۲۸,۴۵۷ ۳۹,۹۰۱,۲۰۰ ۳۹,۹۱۵,۷۷۹,۷۳۲,۳۹۹
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۰۱۷,۰۱۴ ۱,۰۱۵,۱۱۷ ۰ ۴۴,۵۵۶ ۱۶۳,۱۴۵,۳۰۳ ۱۰۲,۲۵۶ ۱۲۱,۷۲۸,۴۵۷ ۳۹,۹۰۱,۲۰۰ ۴۰,۵۰۴,۴۰۴,۸۶۵,۲۲۲
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۰۰۱,۸۹۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۴,۵۵۶ ۱۶۳,۱۴۵,۳۰۳ ۱۰۲,۲۵۶ ۱۲۱,۷۲۸,۴۵۷ ۳۹,۹۰۱,۲۰۰ ۳۹,۹۰۱,۲۱۸,۴۲۴,۸۲۲
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱,۰۱۶,۶۴۵ ۱,۰۱۴,۷۵۱ ۰ ۱۴۸,۹۵۱ ۱۶۳,۰۵۶,۱۹۱ ۸۸,۱۴۴ ۱۲۱,۵۲۳,۹۴۵ ۳۹,۹۵۸,۹۰۰ ۴۰,۵۴۸,۳۳۰,۸۸۸,۰۸۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱,۰۱۷,۰۹۹ ۱,۰۱۵,۲۰۸ ۰ ۱۲۷,۰۲۳ ۱۶۲,۹۰۷,۲۴۰ ۷۱,۵۳۳ ۱۲۱,۴۳۵,۸۰۱ ۳۹,۸۹۸,۰۹۳ ۴۰,۵۰۴,۸۷۰,۴۷۴,۴۴۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱,۰۱۶,۶۹۲ ۱,۰۱۴,۷۸۶ ۱۱۶ ۱۵۳,۷۲۴ ۱۶۲,۷۸۰,۲۱۷ ۱۳۳,۴۰۶ ۱۲۱,۳۶۴,۲۶۸ ۳۹,۸۴۲,۶۰۳ ۴۰,۴۳۱,۷۲۹,۷۸۶,۵۵۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱,۰۱۵,۷۵۵ ۱,۰۱۳,۸۴۳ ۰ ۰ ۱۶۲,۶۲۶,۴۹۳ ۰ ۱۲۱,۲۳۰,۸۶۲ ۳۹,۸۲۲,۲۸۵ ۴۰,۳۷۳,۵۶۲,۲۹۶,۴۱۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱,۰۱۵,۲۲۳ ۱,۰۱۳,۲۹۷ ۳۳ ۰ ۱۶۲,۶۲۶,۴۹۳ ۰ ۱۲۱,۲۳۰,۸۶۲ ۳۹,۸۲۲,۲۸۵ ۴۰,۳۵۱,۷۹۰,۴۲۷,۱۸۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱,۰۱۴,۸۶۲ ۱,۰۱۲,۹۳۶ ۳۳ ۰ ۱۶۲,۶۲۶,۴۹۳ ۷۲,۹۵۳ ۱۲۱,۲۳۰,۸۶۲ ۳۹,۸۲۲,۲۸۵ ۴۰,۳۳۷,۴۱۰,۰۵۴,۰۲۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱,۰۱۴,۴۹۲ ۱,۰۱۲,۵۷۰ ۳۳ ۰ ۱۶۲,۶۲۶,۴۹۳ ۰ ۱۲۱,۱۵۷,۹۰۹ ۳۹,۸۹۵,۲۳۸ ۴۰,۳۹۶,۷۱۵,۲۷۷,۱۲۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱,۰۱۳,۷۷۴ ۱,۰۱۱,۸۶۸ ۱۲۶ ۱۵۲,۹۱۸ ۱۶۲,۶۲۶,۴۹۳ ۷۷,۳۵۸ ۱۲۱,۱۵۷,۹۰۹ ۳۹,۸۹۵,۲۳۸ ۴۰,۳۶۸,۶۹۵,۵۷۶,۳۳۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱,۰۱۳,۴۰۵ ۱,۰۱۱,۴۹۵ ۱۲۷ ۰ ۱۶۲,۴۷۳,۵۷۵ ۰ ۱۲۱,۰۸۰,۵۵۱ ۳۹,۸۱۹,۶۷۸ ۴۰,۲۷۷,۴۱۲,۹۴۹,۶۸۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱,۰۱۲,۶۷۰ ۱,۰۱۰,۷۷۲ ۷۱ ۱۵۶,۸۸۵ ۱۶۲,۴۷۳,۵۷۵ ۱۴۱,۴۵۳ ۱۲۱,۰۸۰,۵۵۱ ۳۹,۸۱۹,۶۷۸ ۴۰,۲۴۸,۶۲۳,۶۸۴,۴۲۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱,۰۱۲,۲۹۹ ۱,۰۱۰,۴۰۱ ۷۰ ۰ ۱۶۲,۳۱۶,۶۹۰ ۰ ۱۲۰,۹۳۹,۰۹۸ ۳۹,۸۰۴,۲۴۶ ۴۰,۲۱۸,۲۳۱,۰۹۶,۴۷۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱,۰۱۱,۳۴۸ ۱,۰۰۹,۴۵۵ ۶۷۰ ۰ ۱۶۲,۳۱۶,۶۹۰ ۰ ۱۲۰,۹۳۹,۰۹۸ ۳۹,۸۰۴,۲۴۶ ۴۰,۱۸۰,۵۷۷,۱۰۳,۱۹۳