صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۶۱۷,۹۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۲,۰۷۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۷۶۹,۶۱۰,۱۲۷,۴۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۳۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۸۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۸۲۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با پیش بینی سود 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱,۰۰۷,۳۹۵ ۱,۰۰۳,۸۲۹ ۰ ۳۷,۵۳۷ ۱۹۴,۹۵۷,۲۷۵ ۳۸۶,۸۱۰ ۱۵۵,۳۳۹,۳۵۲ ۳۹,۶۱۷,۹۲۳ ۳۹,۷۶۹,۶۱۰,۱۲۷,۴۳۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱,۰۰۵,۷۵۱ ۱,۰۰۲,۲۱۹ ۰ ۵۱۳,۹۷۰ ۱۹۴,۹۱۹,۷۳۸ ۲۸۲,۳۸۸ ۱۵۴,۹۵۲,۵۴۲ ۳۹,۹۶۷,۱۹۶ ۴۰,۰۵۵,۸۸۱,۰۶۰,۴۶۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱,۰۰۳,۰۲۲ ۹۹۹,۵۵۹ ۰ ۵۰۶,۵۶۱ ۱۹۴,۴۰۵,۷۶۸ ۱۸۶,۵۰۴ ۱۵۴,۶۷۰,۱۵۴ ۳۹,۷۳۵,۶۱۴ ۳۹,۷۱۸,۰۸۲,۳۲۰,۱۳۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱,۰۲۰,۱۸۴ ۱,۰۱۶,۸۰۷ ۰ ۲۲۱,۶۱۸ ۱۹۳,۸۹۹,۲۰۷ ۵۷۶,۴۲۰ ۱۵۴,۴۸۳,۶۵۰ ۳۹,۴۱۵,۵۵۷ ۴۰,۰۷۷,۹۹۷,۴۳۸,۷۳۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱,۰۰۳,۳۷۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲۱,۶۱۸ ۱۹۳,۸۹۹,۲۰۷ ۵۷۶,۴۲۰ ۱۵۴,۴۸۳,۶۵۰ ۳۹,۴۱۵,۵۵۷ ۳۹,۴۱۵,۵۴۰,۱۷۲,۲۳۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱,۰۱۹,۸۷۷ ۱,۰۱۶,۶۰۶ ۰ ۰ ۱۹۳,۶۷۷,۵۸۹ ۰ ۱۵۳,۹۰۷,۲۳۰ ۳۹,۷۷۰,۳۵۹ ۴۰,۴۳۰,۷۸۹,۶۳۵,۸۸۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱,۰۱۹,۹۱۶ ۱,۰۱۶,۶۱۸ ۰ ۰ ۱۹۳,۶۷۷,۵۸۹ ۰ ۱۵۳,۹۰۷,۲۳۰ ۳۹,۷۷۰,۳۵۹ ۴۰,۴۳۱,۲۴۶,۲۰۹,۱۲۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱,۰۱۹,۵۹۵ ۱,۰۱۶,۲۹۶ ۰ ۱۶۶,۰۵۴ ۱۹۳,۶۷۷,۵۸۹ ۱۸۱,۱۲۳ ۱۵۳,۹۰۷,۲۳۰ ۳۹,۷۷۰,۳۵۹ ۴۰,۴۱۸,۴۵۹,۷۴۰,۴۶۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱,۰۱۹,۲۵۹ ۱,۰۱۵,۹۶۱ ۰ ۱۶۹,۸۲۳ ۱۹۳,۵۱۱,۵۳۵ ۱۵۲,۰۰۹ ۱۵۳,۷۲۶,۱۰۷ ۳۹,۷۸۵,۴۲۸ ۴۰,۴۲۰,۴۴۶,۱۷۰,۶۸۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱,۰۱۸,۶۸۵ ۱,۰۱۵,۵۰۴ ۰ ۱۲۷,۱۵۱ ۱۹۳,۳۴۱,۷۱۲ ۱۲۳,۰۸۶ ۱۵۳,۵۷۴,۰۹۸ ۳۹,۷۶۷,۶۱۴ ۴۰,۳۸۴,۱۵۳,۶۰۰,۳۶۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱,۰۱۷,۹۴۰ ۱,۰۱۴,۸۵۷ ۰ ۵۸۸,۲۳۱ ۱۹۳,۲۱۴,۵۶۱ ۱۲۳,۱۱۳ ۱۵۳,۴۵۱,۰۱۲ ۳۹,۷۶۳,۵۴۹ ۴۰,۳۵۴,۲۹۷,۴۳۸,۵۹۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱,۰۱۷,۲۷۸ ۱,۰۱۴,۰۸۰ ۰ ۵۵۲,۹۱۳ ۱۹۲,۶۲۶,۳۳۰ ۵۲۲,۵۱۴ ۱۵۳,۳۲۷,۸۹۹ ۳۹,۲۹۸,۴۳۱ ۳۹,۸۵۱,۷۵۳,۱۹۸,۷۹۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱,۰۱۷,۳۳۹ ۱,۰۱۴,۱۲۲ ۰ ۰ ۱۹۲,۰۷۳,۴۱۷ ۰ ۱۵۲,۸۰۵,۳۸۵ ۳۹,۲۶۸,۰۳۲ ۳۹,۸۲۲,۵۶۹,۰۸۲,۲۶۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱,۰۱۵,۵۴۶ ۱,۰۱۲,۴۴۶ ۰ ۰ ۱۹۲,۰۷۳,۴۱۷ ۰ ۱۵۲,۸۰۵,۳۸۵ ۳۹,۲۶۸,۰۳۲ ۳۹,۷۵۶,۷۶۷,۶۲۵,۴۷۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱,۰۱۵,۲۲۹ ۱,۰۱۲,۱۲۹ ۰ ۱۷,۸۶۴ ۱۹۲,۰۷۳,۴۱۷ ۲۳۱,۶۶۱ ۱۵۲,۸۰۵,۳۸۵ ۳۹,۲۶۸,۰۳۲ ۳۹,۷۴۴,۳۰۱,۲۹۲,۹۵۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱,۰۱۴,۹۰۵ ۱,۰۱۱,۸۲۱ ۰ ۳۲۷,۱۷۷ ۱۹۲,۰۵۵,۵۵۳ ۴۵۷,۶۱۰ ۱۵۲,۵۷۳,۷۲۴ ۳۹,۴۸۱,۸۲۹ ۳۹,۹۴۸,۵۵۶,۷۱۳,۱۹۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱,۰۱۳,۹۴۹ ۱,۰۱۰,۹۱۷ ۰ ۰ ۱۹۱,۷۲۸,۳۷۶ ۷۳,۳۵۸ ۱۵۲,۱۱۶,۱۱۴ ۳۹,۶۱۲,۲۶۲ ۴۰,۰۴۴,۷۱۹,۰۷۲,۰۳۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱,۰۱۳,۷۴۱ ۱,۰۱۰,۸۶۳ ۰ ۴۹۸,۲۹۶ ۱۹۱,۷۲۸,۳۷۶ ۱۷۵,۰۶۲ ۱۵۲,۰۴۲,۷۵۶ ۳۹,۶۸۵,۶۲۰ ۴۰,۱۱۶,۷۲۶,۶۰۳,۱۰۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱,۰۱۲,۹۵۵ ۱,۰۱۰,۱۲۱ ۰ ۱۶۴,۴۵۳ ۱۹۱,۲۳۰,۰۸۰ ۵۹۳,۵۲۰ ۱۵۱,۸۶۷,۶۹۴ ۳۹,۳۶۲,۳۸۶ ۳۹,۷۶۰,۷۷۱,۵۷۸,۸۷۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱,۰۱۳,۳۱۰ ۱,۰۱۰,۵۱۵ ۰ ۰ ۱۹۱,۰۶۵,۶۲۷ ۰ ۱۵۱,۲۷۴,۱۷۴ ۳۹,۷۹۱,۴۵۳ ۴۰,۲۰۹,۸۵۶,۵۲۰,۹۷۴