صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۷۴۸,۲۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۱,۷۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۰۱۰,۹۹۷,۴۹۸,۶۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۸۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۶۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۶۱۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با پیش بینی سود 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۰۰۸,۸۰۱ ۱,۰۰۶,۶۱۰ ۰ ۰ ۱۷۱,۴۲۲,۷۹۹ ۰ ۱۳۰,۳۲۷,۱۳۰ ۳۹,۷۴۸,۲۶۹ ۴۰,۰۱۰,۹۹۷,۴۹۸,۶۲۵
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۰۰۸,۳۳۷ ۱,۰۰۶,۱۷۹ ۰ ۰ ۱۷۱,۴۲۲,۷۹۹ ۰ ۱۳۰,۳۲۷,۱۳۰ ۳۹,۷۴۸,۲۶۹ ۳۹,۹۹۳,۸۸۶,۶۳۶,۷۸۲
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۰۰۷,۹۸۰ ۱,۰۰۵,۸۲۲ ۰ ۲۴۸,۲۴۶ ۱۷۱,۴۲۲,۷۹۹ ۱۹۰,۵۲۸ ۱۳۰,۳۲۷,۱۳۰ ۳۹,۷۴۸,۲۶۹ ۳۹,۹۷۹,۶۸۵,۹۲۳,۰۱۷
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۰۰۷,۶۱۲ ۱,۰۰۵,۴۵۲ ۰ ۱۷۱,۳۶۴ ۱۷۱,۱۷۴,۵۵۳ ۱۰۵,۰۳۸ ۱۳۰,۱۳۶,۶۰۲ ۳۹,۶۹۰,۵۵۱ ۳۹,۹۰۶,۹۲۹,۰۱۰,۶۱۷
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۰۰۷,۰۱۰ ۱,۰۰۴,۸۵۸ ۰ ۲۸۲,۹۶۲ ۱۷۱,۰۰۳,۱۸۹ ۲۵۴,۲۹۳ ۱۳۰,۰۳۱,۵۶۴ ۳۹,۶۲۴,۲۲۵ ۳۹,۸۱۶,۷۰۴,۴۸۰,۱۵۸
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۰۰۶,۶۷۶ ۱,۰۰۴,۵۴۱ ۰ ۳۰۹,۴۹۲ ۱۷۰,۷۲۰,۲۲۷ ۸۰,۶۰۸ ۱۲۹,۷۷۷,۲۷۱ ۳۹,۵۹۵,۵۵۶ ۳۹,۷۷۵,۳۷۴,۲۶۸,۳۹۹
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۰۰۵,۴۶۹ ۱,۰۰۳,۳۷۷ ۰ ۲۵۰,۴۹۹ ۱۷۰,۴۱۰,۷۳۵ ۵۳۲,۶۶۶ ۱۲۹,۶۹۶,۶۶۳ ۳۹,۳۶۶,۶۷۲ ۳۹,۴۹۹,۶۲۴,۱۰۵,۶۱۷
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۰۰۴,۶۰۸ ۱,۰۰۲,۵۹۴ ۰ ۰ ۱۷۰,۱۶۰,۲۳۶ ۰ ۱۲۹,۱۶۳,۹۹۷ ۳۹,۶۴۸,۸۳۹ ۳۹,۷۵۱,۶۸۸,۰۲۳,۸۰۹
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۰۰۳,۹۱۰ ۱,۰۰۱,۹۱۹ ۰ ۰ ۱۷۰,۱۶۰,۲۳۶ ۰ ۱۲۹,۱۶۳,۹۹۷ ۳۹,۶۴۸,۸۳۹ ۳۹,۷۲۴,۹۳۸,۰۷۴,۷۰۲
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۰۰۳,۵۵۴ ۱,۰۰۱,۵۶۳ ۰ ۲۷۶,۴۰۳ ۱۷۰,۱۶۰,۲۳۶ ۳۱۱,۸۸۰ ۱۲۹,۱۶۳,۹۹۷ ۳۹,۶۴۸,۸۳۹ ۳۹,۷۱۰,۷۹۷,۴۰۵,۲۳۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۰۰۳,۱۸۲ ۱,۰۰۱,۱۹۲ ۰ ۶۰۷,۲۳۴ ۱۶۹,۸۸۳,۸۳۳ ۲۱۱,۷۰۵ ۱۲۸,۸۵۲,۱۱۷ ۳۹,۶۸۴,۳۱۶ ۳۹,۷۳۱,۶۳۸,۸۵۴,۲۹۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱,۰۰۲,۷۷۶ ۱,۰۰۰,۷۴۶ ۰ ۰ ۱۶۹,۲۷۶,۵۹۹ ۱۰۹,۴۱۶ ۱۲۸,۶۴۰,۴۱۲ ۳۹,۲۸۸,۷۸۷ ۳۹,۳۱۸,۰۸۷,۸۱۴,۶۹۴
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱,۰۰۲,۴۴۱ ۱,۰۰۰,۳۸۲ ۰ ۲۳۵,۴۹۱ ۱۶۹,۲۷۶,۵۹۹ ۵۶۸,۷۷۶ ۱۲۸,۵۳۰,۹۹۶ ۳۹,۳۹۸,۲۰۳ ۳۹,۴۱۳,۲۳۴,۵۴۴,۲۰۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۰۱۶,۱۷۹ ۱,۰۱۴,۱۳۷ ۰ ۸۴,۹۳۰ ۱۶۹,۰۴۱,۱۰۸ ۲۵۳,۱۷۶ ۱۲۷,۹۶۲,۲۲۰ ۳۹,۷۳۱,۴۸۸ ۴۰,۲۹۳,۱۶۶,۵۳۰,۳۹۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۰۰۲,۰۴۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۸۴,۹۳۰ ۱۶۹,۰۴۱,۱۰۸ ۲۵۳,۱۷۶ ۱۲۷,۹۶۲,۲۲۰ ۳۹,۷۳۱,۴۸۸ ۳۹,۷۳۱,۴۸۲,۴۸۴,۵۳۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱,۰۱۵,۶۶۱ ۱,۰۱۳,۶۰۹ ۰ ۰ ۱۶۸,۸۷۱,۲۴۸ ۰ ۱۲۷,۴۵۵,۸۶۸ ۳۹,۸۹۹,۷۳۴ ۴۰,۴۴۲,۷۴۷,۸۱۷,۳۰۲
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱,۰۱۵,۹۱۱ ۱,۰۱۳,۷۹۱ ۰ ۰ ۱۶۸,۸۷۱,۲۴۸ ۰ ۱۲۷,۴۵۵,۸۶۸ ۳۹,۸۹۹,۷۳۴ ۴۰,۴۵۰,۰۰۷,۹۵۳,۱۶۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱,۰۱۵,۵۴۶ ۱,۰۱۳,۴۲۷ ۰ ۱۰۴,۵۲۵ ۱۶۸,۸۷۱,۲۴۸ ۸۱,۹۷۲ ۱۲۷,۴۵۵,۸۶۸ ۳۹,۸۹۹,۷۳۴ ۴۰,۴۳۵,۴۶۱,۹۱۰,۲۲۳
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱,۰۱۵,۱۷۶ ۱,۰۱۳,۰۵۵ ۰ ۸۵,۸۶۵ ۱۶۸,۷۶۶,۷۲۳ ۹۲,۷۶۲ ۱۲۷,۳۷۳,۸۹۶ ۳۹,۸۷۷,۱۸۱ ۴۰,۳۹۷,۷۸۵,۶۵۳,۲۶۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱,۰۱۴,۶۸۵ ۱,۰۱۲,۵۸۴ ۰ ۱۴۸,۰۶۲ ۱۶۸,۶۸۰,۸۵۸ ۹۵,۷۰۸ ۱۲۷,۲۸۱,۱۳۴ ۳۹,۸۸۴,۰۷۸ ۴۰,۳۸۵,۹۷۶,۰۷۳,۷۳۷