صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۹۱۶,۲۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۳,۷۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۶۹۷,۸۶۲,۸۳۴,۸۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۸۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۵۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۵۸۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با پیش بینی سود 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۰۲۰,۸۰۸ ۱,۰۱۹,۵۸۱ ۰ ۱۸۸,۹۶۸ ۱۹۸,۶۳۸,۸۵۶ ۶۸,۴۹۱ ۱۵۸,۷۲۲,۵۹۲ ۳۹,۹۱۶,۲۶۴ ۴۰,۶۹۷,۸۶۲,۸۳۴,۸۳۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۰۲۰,۵۷۶ ۱,۰۱۹,۲۷۳ ۰ ۰ ۱۹۸,۴۴۹,۸۸۸ ۱۴۰,۶۲۳ ۱۵۸,۶۵۴,۱۰۱ ۳۹,۷۹۵,۷۸۷ ۴۰,۵۶۲,۷۷۷,۰۴۸,۸۲۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۰۲۰,۲۱۹ ۱,۰۱۸,۹۲۱ ۰ ۰ ۱۹۸,۴۴۹,۸۸۸ ۰ ۱۵۸,۵۱۳,۴۷۸ ۳۹,۹۳۶,۴۱۰ ۴۰,۶۹۲,۰۳۷,۵۶۰,۱۶۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۰۱۹,۱۶۰ ۱,۰۱۷,۹۰۱ ۰ ۰ ۱۹۸,۴۴۹,۸۸۸ ۰ ۱۵۸,۵۱۳,۴۷۸ ۳۹,۹۳۶,۴۱۰ ۴۰,۶۵۱,۳۲۸,۴۵۲,۴۲۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۰۱۸,۷۳۲ ۱,۰۱۷,۴۷۴ ۰ ۱۰۵,۱۱۹ ۱۹۸,۴۴۹,۸۸۸ ۵۶,۳۱۸ ۱۵۸,۵۱۳,۴۷۸ ۳۹,۹۳۶,۴۱۰ ۴۰,۶۳۴,۲۵۰,۳۰۶,۸۲۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱,۰۱۸,۳۰۰ ۱,۰۱۷,۰۴۰ ۰ ۱۷۲,۳۲۴ ۱۹۸,۳۴۴,۷۶۹ ۱۰۹,۴۳۹ ۱۵۸,۴۵۷,۱۶۰ ۳۹,۸۸۷,۶۰۹ ۴۰,۵۶۷,۲۹۴,۰۱۴,۹۰۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۰۱۸,۹۴۶ ۱,۰۱۷,۶۱۴ ۰ ۴,۳۲۱ ۱۹۸,۱۷۲,۴۴۵ ۱۴۸,۸۷۴ ۱۵۸,۳۴۷,۷۲۱ ۳۹,۸۲۴,۷۲۴ ۴۰,۵۲۶,۱۹۴,۴۶۸,۴۹۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۰۱۸,۰۵۳ ۱,۰۱۶,۶۹۴ ۰ ۳۷۱,۱۱۳ ۱۹۸,۱۶۸,۱۲۴ ۱۴۶,۳۳۷ ۱۵۸,۱۹۸,۸۴۷ ۳۹,۹۶۹,۲۷۷ ۴۰,۶۳۶,۵۱۱,۸۴۸,۱۹۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۰۱۸,۵۳۷ ۱,۰۱۷,۰۸۰ ۰ ۱۰۸,۳۰۵ ۱۹۷,۷۹۷,۰۱۱ ۲۴۶,۸۹۹ ۱۵۸,۰۵۲,۵۱۰ ۳۹,۷۴۴,۵۰۱ ۴۰,۴۲۳,۳۴۷,۲۰۷,۳۵۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱,۰۱۷,۹۵۸ ۱,۰۱۶,۲۷۳ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۸۸,۷۰۶ ۰ ۱۵۷,۸۰۵,۶۱۱ ۳۹,۸۸۳,۰۹۵ ۴۰,۵۳۲,۱۲۱,۰۲۳,۲۹۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱,۰۱۶,۴۱۶ ۱,۰۱۴,۶۷۸ ۰ ۰ ۱۹۷,۶۸۸,۷۰۶ ۰ ۱۵۷,۸۰۵,۶۱۱ ۳۹,۸۸۳,۰۹۵ ۴۰,۴۶۸,۴۹۴,۹۸۲,۱۸۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱,۰۱۶,۰۴۱ ۱,۰۱۴,۳۰۳ ۰ ۲۳۷,۱۰۴ ۱۹۷,۶۸۸,۷۰۶ ۱۰۹,۰۱۹ ۱۵۷,۸۰۵,۶۱۱ ۳۹,۸۸۳,۰۹۵ ۴۰,۴۵۳,۵۴۲,۷۰۳,۶۳۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱,۰۱۵,۶۶۱ ۱,۰۱۳,۹۱۸ ۰ ۱۸۱,۵۰۱ ۱۹۷,۴۵۱,۶۰۲ ۲۲۴,۴۴۹ ۱۵۷,۶۹۶,۵۹۲ ۳۹,۷۵۵,۰۱۰ ۴۰,۳۰۸,۳۲۱,۴۲۳,۱۳۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱,۰۱۴,۲۸۷ ۱,۰۱۲,۰۷۴ ۰ ۱۹۶,۴۸۹ ۱۹۷,۲۷۰,۱۰۱ ۱۶۸,۵۴۳ ۱۵۷,۴۷۲,۱۴۳ ۳۹,۷۹۷,۹۵۸ ۴۰,۲۷۸,۴۷۶,۴۶۹,۲۹۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱,۰۱۵,۸۹۸ ۱,۰۱۳,۳۸۳ ۰ ۲۹۷,۴۸۲ ۱۹۷,۰۷۳,۶۱۲ ۲۱۹,۳۰۷ ۱۵۷,۳۰۳,۶۰۰ ۳۹,۷۷۰,۰۱۲ ۴۰,۳۰۲,۲۴۶,۲۱۴,۹۷۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱,۰۱۲,۴۳۹ ۱,۰۰۹,۲۱۰ ۰ ۱۹۴,۴۶۱ ۱۹۶,۷۷۶,۱۳۰ ۲۷۴,۲۱۵ ۱۵۷,۰۸۴,۲۹۳ ۳۹,۶۹۱,۸۳۷ ۴۰,۰۵۷,۴۱۰,۴۷۵,۵۴۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱,۰۱۰,۸۵۱ ۱,۰۰۷,۶۳۲ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۸۱,۶۶۹ ۰ ۱۵۶,۸۱۰,۰۷۸ ۳۹,۷۷۱,۵۹۱ ۴۰,۰۷۵,۱۳۰,۰۳۲,۰۵۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۱,۰۱۱,۳۳۰ ۱,۰۰۸,۱۰۳ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۸۱,۶۶۹ ۰ ۱۵۶,۸۱۰,۰۷۸ ۳۹,۷۷۱,۵۹۱ ۴۰,۰۹۳,۸۴۰,۹۹۱,۶۳۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱,۰۱۱,۰۰۶ ۱,۰۰۷,۷۷۹ ۰ ۲۱۴,۸۹۹ ۱۹۶,۵۸۱,۶۶۹ ۱۸۸,۰۵۲ ۱۵۶,۸۱۰,۰۷۸ ۳۹,۷۷۱,۵۹۱ ۴۰,۰۸۰,۹۶۱,۷۰۷,۹۵۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱,۰۱۰,۶۶۸ ۱,۰۰۷,۴۳۸ ۰ ۲۵۰,۹۵۳ ۱۹۶,۳۶۶,۷۷۰ ۲۴۲,۵۷۷ ۱۵۶,۶۲۲,۰۲۶ ۳۹,۷۴۴,۷۴۴ ۴۰,۰۴۰,۳۵۲,۸۵۴,۹۴۶