با سلام

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار می رساند سود دوره منتهی به تاریخ 1398/03/15 این صندوق با نرخ 20 درصد محاسبه و در تاریخ 1398/03/18 به حسابتان واریز گردید.

با تشکر-مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 39,655,281
تعداد واحدهای باقی مانده: 344,719
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 39,915,990,536,047
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,008,168
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,574
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,017,637
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس : موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده ,سیده سمیه آقا میر زاده
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10
نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امیدانصار با نرخ سود پیش بینی 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه،با قابلیت صد
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/27 1,008,168 1,006,574 11,063 219,177 151,094,496 185,895 109,677,777 39,655,281 39,915,990,536,047
  2 1398/03/26 1,007,608 1,006,024 11,078 118,042 150,875,319 128,597 109,491,882 39,621,999 39,860,669,796,074
  3 1398/03/25 1,007,023 1,005,478 11,340 0 150,757,277 223,301 109,363,285 39,632,554 39,849,665,681,427
  4 1398/03/24 1,006,144 1,004,607 12,301 0 150,757,277 0 109,139,984 39,855,855 40,039,473,612,980
  5 1398/03/23 1,005,761 1,004,224 12,301 176,852 150,757,277 0 109,139,984 39,855,855 40,024,220,750,599
  6 1398/03/22 1,005,371 1,003,834 12,306 144,802 150,580,425 159,961 109,139,984 39,679,003 39,831,132,688,095
  7 1398/03/21 1,004,809 1,003,288 13,422 317,185 150,435,623 157,650 108,980,023 39,694,162 39,824,678,625,429
  8 1398/03/20 1,004,495 1,002,738 12,864 312,094 150,118,438 115,382 108,822,373 39,534,627 39,642,887,119,606
  9 1398/03/19 1,003,950 1,002,192 12,946 90,667 149,806,344 317,522 108,706,991 39,337,915 39,424,133,186,444
  10 1398/03/18 1,003,376 1,001,643 13,022 0 149,715,677 302,500 108,389,469 39,564,770 39,629,776,911,559
  11 1398/03/17 1,002,562 1,000,773 13,054 0 149,715,677 0 108,086,969 39,867,270 39,898,091,828,230
  12 1398/03/16 1,002,175 1,000,386 13,054 0 149,715,677 0 108,086,969 39,867,270 39,882,665,148,002
  13 1398/03/15 1,018,775 1,016,987 13,054 0 149,715,677 0 108,086,969 39,867,270 40,544,482,772,638
  14 1398/03/15 1,001,788 1,000,000 13,054 0 149,715,677 0 108,086,969 39,867,270 39,867,257,457,148
  15 1398/03/14 1,018,389 1,016,601 13,054 158,873 149,715,677 0 108,086,969 39,867,270 40,529,090,244,780
  16 1398/03/13 1,017,997 1,016,208 13,055 262,313 149,556,804 154,467 108,086,969 39,708,397 40,351,979,385,053
  17 1398/03/12 1,017,120 1,015,339 13,078 144,164 149,294,491 87,660 107,932,502 39,600,551 40,207,986,043,248
  18 1398/03/11 1,016,550 1,014,783 12,937 0 149,150,327 279,828 107,844,842 39,544,047 40,128,614,626,963
  19 1398/03/10 1,015,700 1,013,925 13,458 0 149,150,327 0 107,565,014 39,823,875 40,378,437,912,765
  20 1398/03/09 1,015,319 1,013,545 13,458 126,400 149,150,327 0 107,565,014 39,823,875 40,363,269,502,623