صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۰۳۷,۴۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۹۶۲,۵۹۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰,۷۶۴,۸۷۶,۲۹۸,۶۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۵,۸۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۴,۲۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۶,۹۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱,۰۲۵,۸۶۴ ۱,۰۲۴,۲۱۹ ۱,۰۲۶,۹۳۷ ۲,۷۱۸ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۱۲,۵۵۹ ۱۷۹,۹۰۱,۹۶۷ ۳۰,۰۳۷,۴۰۹ ۳۰,۷۶۴,۸۷۶,۲۹۸,۶۳۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱,۰۲۵,۳۶۳ ۱,۰۲۳,۷۱۲ ۱,۰۲۶,۴۴۳ ۲,۷۳۱ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۵۴,۷۶۵ ۱۷۹,۸۸۹,۴۰۸ ۳۰,۰۴۹,۹۶۸ ۳۰,۷۶۲,۵۲۴,۷۲۵,۳۰۲
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱,۰۲۴,۰۷۴ ۱,۰۲۲,۴۱۷ ۱,۰۲۵,۰۴۵ ۲,۶۲۸ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۰ ۱۷۹,۸۳۴,۶۴۳ ۳۰,۱۰۴,۷۳۳ ۳۰,۷۷۹,۵۸۳,۲۳۳,۲۳۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۱,۰۲۳,۶۰۴ ۱,۰۲۱,۹۷۵ ۱,۰۲۴,۶۸۱ ۲,۷۰۶ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۰ ۱۷۹,۸۳۴,۶۴۳ ۳۰,۱۰۴,۷۳۳ ۳۰,۷۶۶,۲۸۸,۳۲۱,۳۰۴
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۱,۰۲۳,۰۹۴ ۱,۰۲۱,۴۵۸ ۱,۰۲۴,۱۹۱ ۲,۷۳۳ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۸,۰۰۲ ۱۷۹,۸۳۴,۶۴۳ ۳۰,۱۰۴,۷۳۳ ۳۰,۷۵۰,۷۲۴,۸۷۸,۷۵۳
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱,۰۲۲,۵۶۳ ۱,۰۲۰,۹۲۱ ۱,۰۲۳,۶۸۰ ۲,۷۵۹ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۱۸,۲۸۴ ۱۷۹,۸۲۶,۶۴۱ ۳۰,۱۱۲,۷۳۵ ۳۰,۷۴۲,۷۳۴,۵۷۴,۹۲۰
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱,۰۲۱,۹۵۶ ۱,۰۲۰,۳۰۳ ۱,۰۲۲,۲۷۸ ۱,۹۷۵ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۱۴,۶۷۶ ۱۷۹,۸۰۸,۳۵۷ ۳۰,۱۳۱,۰۱۹ ۳۰,۷۴۲,۷۵۶,۴۰۶,۱۴۱
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱,۰۲۲,۲۳۶ ۱,۰۲۰,۵۳۴ ۱,۰۲۲,۴۸۱ ۱,۹۴۷ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۲۲,۶۸۰ ۱۷۹,۷۹۳,۶۸۱ ۳۰,۱۴۵,۶۹۵ ۳۰,۷۶۴,۷۰۶,۶۵۷,۵۲۹
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱,۰۲۱,۳۶۶ ۱,۰۱۹,۶۶۴ ۱,۰۲۱,۶۷۴ ۲,۰۱۰ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۳۷,۸۴۱ ۱۷۹,۷۷۱,۰۰۱ ۳۰,۱۶۸,۳۷۵ ۳۰,۷۶۱,۶۲۰,۱۶۱,۷۷۷
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱,۰۲۰,۸۸۴ ۱,۰۱۹,۱۴۱ ۱,۰۲۰,۸۵۸ ۱,۷۱۷ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۰ ۱۷۹,۷۳۳,۱۶۰ ۳۰,۲۰۶,۲۱۶ ۳۰,۷۸۴,۳۸۲,۴۲۲,۸۶۵
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱,۰۲۰,۰۷۱ ۱,۰۱۸,۲۷۲ ۱,۰۱۹,۸۸۸ ۱,۶۱۶ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۰ ۱۷۹,۷۳۳,۱۶۰ ۳۰,۲۰۶,۲۱۶ ۳۰,۷۵۸,۱۲۹,۸۱۳,۵۶۶
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱,۰۱۹,۵۵۸ ۱,۰۱۷,۷۵۲ ۱,۰۱۹,۳۹۴ ۱,۶۴۲ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۲۹,۳۹۹ ۱۷۹,۷۳۳,۱۶۰ ۳۰,۲۰۶,۲۱۶ ۳۰,۷۴۲,۴۴۵,۵۴۹,۸۷۴
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱,۰۱۹,۰۴۶ ۱,۰۱۷,۲۳۶ ۱,۰۱۸,۹۰۳ ۱,۶۶۷ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۱۹,۴۹۰ ۱۷۹,۷۰۳,۷۶۱ ۳۰,۲۳۵,۶۱۵ ۳۰,۷۵۶,۷۶۲,۵۳۵,۹۰۶
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱,۰۱۸,۵۶۰ ۱,۰۱۶,۷۳۵ ۱,۰۱۸,۴۲۳ ۱,۶۸۸ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۳۴,۲۳۱ ۱۷۹,۶۸۴,۲۷۱ ۳۰,۲۵۵,۱۰۵ ۳۰,۷۶۱,۴۳۱,۰۷۶,۱۵۹
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱,۰۱۸,۵۸۲ ۱,۰۱۶,۷۶۶ ۱,۰۱۷,۴۷۱ ۷۰۵ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۱۸,۱۹۵ ۱۷۹,۶۵۰,۰۴۰ ۳۰,۲۸۹,۳۳۶ ۳۰,۷۹۷,۱۷۲,۵۲۳,۱۳۳
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱,۰۱۸,۱۲۶ ۱,۰۱۶,۲۹۲ ۱,۰۱۷,۰۱۹ ۷۲۷ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۵۸,۸۵۰ ۱۷۹,۶۳۱,۸۴۵ ۳۰,۳۰۷,۵۳۱ ۳۰,۸۰۱,۲۹۳,۱۷۷,۱۱۵
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱,۰۱۷,۸۲۷ ۱,۰۱۵,۹۵۴ ۱,۰۱۶,۷۵۳ ۷۹۹ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۰ ۱۷۹,۵۷۲,۹۹۵ ۳۰,۳۶۶,۳۸۱ ۳۰,۸۵۰,۸۴۹,۶۹۷,۵۰۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۱,۰۱۷,۱۱۰ ۱,۰۱۵,۲۱۹ ۱,۰۱۵,۹۵۵ ۷۳۶ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۰ ۱۷۹,۵۷۲,۹۹۵ ۳۰,۳۶۶,۳۸۱ ۳۰,۸۲۸,۵۳۴,۵۲۴,۶۳۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱,۰۱۶,۶۲۱ ۱,۰۱۴,۷۲۴ ۱,۰۱۵,۴۸۵ ۷۶۱ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۷۰,۰۸۷ ۱۷۹,۵۷۲,۹۹۵ ۳۰,۳۶۶,۳۸۱ ۳۰,۸۱۳,۴۹۶,۸۲۳,۹۱۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱,۰۱۶,۱۲۶ ۱,۰۱۴,۲۲۷ ۱,۰۱۵,۰۱۱ ۷۸۴ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۷۶ ۴۱,۴۵۸ ۱۷۹,۵۰۲,۹۰۸ ۳۰,۴۳۶,۴۶۸ ۳۰,۸۶۹,۴۸۹,۸۳۴,۸۴۳
  مشاهده همه