صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۵/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۴۳۱,۶۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۵۶۸,۳۴۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱,۹۱۴,۰۹۰,۳۸۴,۶۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۲۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۳۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۸۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۵/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱,۰۱۷,۲۶۲ ۱,۰۱۵,۳۴۹ ۱,۰۱۶,۸۳۴ ۱,۴۸۵ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۳۵,۷۸۰ ۱۷۸,۵۰۷,۷۱۲ ۳۱,۴۳۱,۶۵۷ ۳۱,۹۱۴,۰۹۰,۳۸۴,۶۲۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱,۰۱۶,۷۹۲ ۱,۰۱۴,۸۷۵ ۱,۰۱۶,۳۷۶ ۱,۵۰۱ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۰ ۱۷۸,۴۷۱,۹۳۲ ۳۱,۴۶۷,۴۳۷ ۳۱,۹۳۵,۵۰۳,۰۷۷,۶۹۸
  ۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱,۰۱۶,۳۱۲ ۱,۰۱۴,۳۸۹ ۱,۰۱۵,۹۰۸ ۱,۵۱۹ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۰ ۱۷۸,۴۷۱,۹۳۲ ۳۱,۴۶۷,۴۳۷ ۳۱,۹۲۰,۲۰۶,۲۳۲,۰۵۴
  ۴ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱,۰۱۵,۹۲۳ ۱,۰۱۳,۹۹۲ ۱,۰۱۵,۵۳۰ ۱,۵۳۸ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۰ ۱۷۸,۴۷۱,۹۳۲ ۳۱,۴۶۷,۴۳۷ ۳۱,۹۰۷,۷۱۶,۶۰۶,۸۷۵
  ۵ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱,۰۱۵,۵۱۳ ۱,۰۱۳,۵۷۳ ۱,۰۱۵,۱۲۹ ۱,۵۵۶ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۱۳,۹۸۷ ۱۷۸,۴۷۱,۹۳۲ ۳۱,۴۶۷,۴۳۷ ۳۱,۸۹۴,۵۳۷,۸۹۹,۱۱۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱,۰۱۵,۰۴۴ ۱,۰۱۳,۰۹۹ ۱,۰۱۴,۶۷۳ ۱,۵۷۴ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۲۲,۶۶۲ ۱۷۸,۴۵۷,۹۴۵ ۳۱,۴۸۱,۴۲۴ ۳۱,۸۹۳,۸۱۰,۶۹۳,۴۲۶
  ۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱,۰۱۴,۶۱۹ ۱,۰۱۲,۶۶۷ ۱,۰۱۴,۲۵۸ ۱,۵۹۱ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۲۴,۷۰۵ ۱۷۸,۴۳۵,۲۸۳ ۳۱,۵۰۴,۰۸۶ ۳۱,۹۰۳,۱۵۸,۸۱۸,۷۳۵
  ۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱,۰۱۴,۲۱۰ ۱,۰۱۲,۲۵۷ ۱,۰۱۳,۱۳۸ ۸۸۱ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۵۳,۶۴۴ ۱۷۸,۴۱۰,۵۷۸ ۳۱,۵۲۸,۷۹۱ ۳۱,۹۱۵,۲۵۴,۳۲۲,۴۷۰
  ۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱,۰۱۲,۹۵۵ ۱,۰۱۰,۹۰۱ ۱,۰۱۱,۸۰۳ ۹۰۲ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۰ ۱۷۸,۳۵۶,۹۳۴ ۳۱,۵۸۲,۴۳۵ ۳۱,۹۲۶,۷۰۹,۴۴۶,۴۱۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۱,۰۱۲,۲۰۵ ۱,۰۱۰,۱۶۲ ۱,۰۱۱,۰۲۰ ۸۵۸ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۰ ۱۷۸,۳۵۶,۹۳۴ ۳۱,۵۸۲,۴۳۵ ۳۱,۹۰۳,۳۶۷,۳۳۰,۹۹۲
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۱,۰۱۱,۷۴۹ ۱,۰۰۹,۷۰۳ ۱,۰۱۰,۵۷۵ ۸۷۲ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۱۵,۰۲۵ ۱۷۸,۳۵۶,۹۳۴ ۳۱,۵۸۲,۴۳۵ ۳۱,۸۸۸,۸۸۱,۴۵۰,۰۲۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱,۰۱۱,۲۹۱ ۱,۰۰۹,۲۴۵ ۱,۰۱۰,۱۳۱ ۸۸۶ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۲۲,۸۸۳ ۱۷۸,۳۴۱,۹۰۹ ۳۱,۵۹۷,۴۶۰ ۳۱,۸۸۹,۵۶۳,۶۸۲,۴۴۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱,۰۱۰,۳۹۰ ۱,۰۰۸,۳۵۲ ۱,۰۰۹,۲۳۱ ۸۷۹ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۴۶,۴۶۵ ۱۷۸,۳۱۹,۰۲۶ ۳۱,۶۲۰,۳۴۳ ۳۱,۸۸۴,۴۲۵,۴۷۸,۶۳۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱,۰۱۰,۳۲۲ ۱,۰۰۸,۲۷۸ ۱,۰۰۹,۱۴۸ ۸۷۰ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۵۳,۶۴۸ ۱۷۸,۲۷۲,۵۶۱ ۳۱,۶۶۶,۸۰۸ ۳۱,۹۲۸,۹۵۱,۱۲۲,۵۷۸
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱,۰۰۹,۸۱۱ ۱,۰۰۷,۷۷۳ ۱,۰۰۸,۶۲۰ ۸۴۷ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۱۰۲,۴۹۱ ۱۷۸,۲۱۸,۹۱۳ ۳۱,۷۲۰,۴۵۶ ۳۱,۹۶۷,۰۳۱,۶۵۶,۸۲۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۱,۰۰۹,۰۴۱ ۱,۰۰۷,۰۱۸ ۱,۰۰۸,۰۱۷ ۹۹۹ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۰ ۱۷۸,۱۱۶,۴۲۲ ۳۱,۸۲۲,۹۴۷ ۳۲,۰۴۶,۲۸۷,۸۵۱,۴۴۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۱,۰۰۸,۴۷۹ ۱,۰۰۶,۴۵۶ ۱,۰۰۷,۵۲۵ ۱,۰۶۹ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۰ ۱۷۸,۱۱۶,۴۲۲ ۳۱,۸۲۲,۹۴۷ ۳۲,۰۲۸,۳۸۲,۹۲۳,۶۶۶
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۱,۰۰۸,۰۲۸ ۱,۰۰۶,۰۰۳ ۱,۰۰۷,۰۸۶ ۱,۰۸۳ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۲۷,۵۴۳ ۱۷۸,۱۱۶,۴۲۲ ۳۱,۸۲۲,۹۴۷ ۳۲,۰۱۳,۹۷۷,۲۱۶,۰۰۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۱,۰۰۷,۵۷۶ ۱,۰۰۵,۵۵۱ ۱,۰۰۶,۶۴۸ ۱,۰۹۷ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۱۹,۳۷۴ ۱۷۸,۰۸۸,۸۷۹ ۳۱,۸۵۰,۴۹۰ ۳۲,۰۲۷,۲۹۷,۸۰۸,۷۴۸
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۱,۰۲۱,۷۵۹ ۱,۰۱۹,۷۱۰ ۱,۰۲۰,۷۹۷ ۱,۰۸۷ ۰ ۲۰۹,۹۳۹,۳۶۹ ۲۰,۱۱۸ ۱۷۸,۰۶۹,۵۰۵ ۳۱,۸۶۹,۸۶۴ ۳۲,۴۹۸,۰۰۳,۲۴۰,۸۷۸
  مشاهده همه