صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۸۳۴,۷۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۶۵,۲۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۰۹۲,۳۴۵,۳۳۴,۶۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۶۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۶۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۶۳۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۳
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با پیش بینی سود 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱,۰۰۸,۶۹۱ ۱,۰۰۶,۶۳۳ ۰ ۰ ۱۷۱,۱۰۷,۷۷۳ ۰ ۱۳۲,۲۷۳,۰۲۸ ۳۸,۸۳۴,۷۴۵ ۳۹,۰۹۲,۳۴۵,۳۳۴,۶۲۵
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱,۰۰۸,۵۶۵ ۱,۰۰۶,۵۴۸ ۰ ۰ ۱۷۱,۱۰۷,۷۷۳ ۰ ۱۳۲,۲۷۳,۰۲۸ ۳۸,۸۳۴,۷۴۵ ۳۹,۰۸۹,۰۲۶,۳۷۶,۹۱۵
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱,۰۰۸,۲۵۵ ۱,۰۰۶,۲۳۷ ۰ ۶۱,۰۲۸ ۱۷۱,۱۰۷,۷۷۳ ۶۹۷,۰۱۱ ۱۳۲,۲۷۳,۰۲۸ ۳۸,۸۳۴,۷۴۵ ۳۹,۰۷۶,۹۷۱,۵۱۳,۶۹۱
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۰۰۷,۸۲۵ ۱,۰۰۵,۷۰۸ ۰ ۹۰,۲۶۱ ۱۷۱,۰۴۶,۷۴۵ ۲۰۳,۴۹۹ ۱۳۱,۵۷۶,۰۱۷ ۳۹,۴۷۰,۷۲۸ ۳۹,۶۹۶,۰۲۱,۲۸۲,۸۳۷
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۰۰۸,۲۸۷ ۱,۰۰۶,۱۲۱ ۰ ۷۱,۳۰۲ ۱۷۰,۹۵۶,۴۸۴ ۱۸۵,۵۹۸ ۱۳۱,۳۷۲,۵۱۸ ۳۹,۵۸۳,۹۶۶ ۳۹,۸۲۶,۲۵۶,۸۰۸,۷۸۳
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۰۰۸,۰۵۹ ۱,۰۰۵,۸۷۹ ۰ ۳۲۲,۷۰۱ ۱۷۰,۸۸۵,۱۸۲ ۲۲۸,۳۰۶ ۱۳۱,۱۸۶,۹۲۰ ۳۹,۶۹۸,۲۶۲ ۳۹,۹۳۱,۶۵۱,۶۳۱,۵۳۴
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۰۰۷,۵۸۵ ۱,۰۰۵,۳۳۷ ۰ ۲۲۴,۴۳۰ ۱۷۰,۵۶۲,۴۸۱ ۳۴۵,۱۲۷ ۱۳۰,۹۵۸,۶۱۴ ۳۹,۶۰۳,۸۶۷ ۳۹,۸۱۵,۲۲۶,۳۰۹,۵۵۶
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۰۰۶,۵۹۳ ۱,۰۰۴,۳۹۹ ۰ ۰ ۱۷۰,۳۳۸,۰۵۱ ۰ ۱۳۰,۶۱۳,۴۸۷ ۳۹,۷۲۴,۵۶۴ ۳۹,۸۹۹,۳۰۸,۳۹۴,۵۳۶
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۰۰۶,۱۲۳ ۱,۰۰۳,۹۴۹ ۰ ۰ ۱۷۰,۳۳۸,۰۵۱ ۰ ۱۳۰,۶۱۳,۴۸۷ ۳۹,۷۲۴,۵۶۴ ۳۹,۸۸۱,۴۱۹,۷۸۱,۵۶۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۰۰۵,۷۵۹ ۱,۰۰۳,۵۸۵ ۰ ۲۲۶,۸۹۳ ۱۷۰,۳۳۸,۰۵۱ ۱۹۷,۷۷۴ ۱۳۰,۶۱۳,۴۸۷ ۳۹,۷۲۴,۵۶۴ ۳۹,۸۶۶,۹۸۰,۳۷۷,۷۳۴
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۰۰۵,۳۸۷ ۱,۰۰۳,۲۱۱ ۰ ۰ ۱۷۰,۱۱۱,۱۵۸ ۰ ۱۳۰,۴۱۵,۷۱۳ ۳۹,۶۹۵,۴۴۵ ۳۹,۸۲۲,۹۱۴,۴۰۹,۵۹۲
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۰۰۴,۹۲۰ ۱,۰۰۲,۷۸۰ ۰ ۳۰۳,۰۱۲ ۱۷۰,۱۱۱,۱۵۸ ۱۶۴,۷۳۸ ۱۳۰,۴۱۵,۷۱۳ ۳۹,۶۹۵,۴۴۵ ۳۹,۸۰۵,۷۸۸,۰۳۹,۲۱۳
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۰۰۴,۵۵۰ ۱,۰۰۲,۴۰۲ ۰ ۴۱۱,۲۷۰ ۱۶۹,۸۰۸,۱۴۶ ۲۵۰,۷۱۱ ۱۳۰,۲۵۰,۹۷۵ ۳۹,۵۵۷,۱۷۱ ۳۹,۶۵۲,۱۹۶,۱۰۰,۰۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۰۰۴,۲۹۳ ۱,۰۰۲,۰۸۹ ۰ ۱۵۴,۶۸۷ ۱۶۹,۳۹۶,۸۷۶ ۵۵۹,۱۰۶ ۱۳۰,۰۰۰,۲۶۴ ۳۹,۳۹۶,۶۱۲ ۳۹,۴۷۸,۸۹۷,۹۴۲,۸۳۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۰۰۳,۶۴۵ ۱,۰۰۱,۴۵۳ ۰ ۰ ۱۶۹,۲۴۲,۱۸۹ ۰ ۱۲۹,۴۴۱,۱۵۸ ۳۹,۸۰۱,۰۳۱ ۳۹,۸۵۸,۸۷۳,۱۱۰,۷۹۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۰۰۳,۵۳۴ ۱,۰۰۱,۳۶۸ ۰ ۰ ۱۶۹,۲۴۲,۱۸۹ ۰ ۱۲۹,۴۴۱,۱۵۸ ۳۹,۸۰۱,۰۳۱ ۳۹,۸۵۵,۴۷۷,۷۵۳,۷۳۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۰۰۳,۱۷۵ ۱,۰۰۱,۰۰۹ ۰ ۱۴۱,۴۹۷ ۱۶۹,۲۴۲,۱۸۹ ۱۶۹,۰۸۸ ۱۲۹,۴۴۱,۱۵۸ ۳۹,۸۰۱,۰۳۱ ۳۹,۸۴۱,۱۹۲,۸۳۳,۰۹۱
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱,۰۰۲,۷۹۵ ۱,۰۰۰,۶۳۰ ۰ ۱۲۵,۳۷۵ ۱۶۹,۱۰۰,۶۹۲ ۱۴۷,۹۲۰ ۱۲۹,۲۷۲,۰۷۰ ۳۹,۸۲۸,۶۲۲ ۳۹,۸۵۳,۷۲۵,۷۸۸,۳۹۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱,۰۱۷,۶۶۱ ۱,۰۱۵,۵۲۰ ۰ ۱۳۳,۷۸۹ ۱۶۸,۹۷۵,۳۱۷ ۱۰۸,۸۲۶ ۱۲۹,۱۲۴,۱۵۰ ۳۹,۸۵۱,۱۶۷ ۴۰,۴۶۹,۶۵۰,۰۷۰,۰۹۲
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱,۰۰۲,۱۴۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۳۳,۷۸۹ ۱۶۸,۹۷۵,۳۱۷ ۱۰۸,۸۲۶ ۱۲۹,۱۲۴,۱۵۰ ۳۹,۸۵۱,۱۶۷ ۳۹,۸۵۱,۱۵۹,۹۵۸,۲۵۲