صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۸۷۹,۱۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۰,۸۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۱۱۹,۳۷۲,۸۱۳,۷۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۰۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۰۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۸۲۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با پیش بینی سود 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱,۰۰۸,۰۳۲ ۱,۰۰۶,۰۲۴ ۸۰۴ ۹۰,۹۰۲ ۱۵۹,۱۱۸,۶۸۵ ۹۶,۸۵۶ ۱۱۷,۵۷۹,۵۶۵ ۳۹,۸۷۹,۱۲۵ ۴۰,۱۱۹,۳۷۲,۸۱۳,۷۸۷
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱,۰۰۷,۵۰۴ ۱,۰۰۵,۴۷۷ ۶۸۹ ۱۷۸,۱۹۶ ۱۵۹,۰۲۷,۷۸۳ ۷۲,۰۷۷ ۱۱۷,۴۸۲,۷۰۹ ۳۹,۸۸۵,۰۷۹ ۴۰,۱۰۳,۵۱۵,۶۹۳,۳۲۱
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱,۰۰۶,۹۵۱ ۱,۰۰۴,۹۲۴ ۹۹۷ ۱۹۴,۹۶۹ ۱۵۸,۸۴۹,۵۸۷ ۱۷۷,۱۷۷ ۱۱۷,۴۱۰,۶۳۲ ۳۹,۷۷۸,۹۶۰ ۳۹,۹۷۴,۸۱۷,۱۴۰,۰۹۷
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱,۰۰۶,۴۲۴ ۱,۰۰۴,۳۷۸ ۱,۵۶۷ ۰ ۱۵۸,۶۵۴,۶۱۸ ۰ ۱۱۷,۲۳۳,۴۵۵ ۳۹,۷۶۱,۱۶۸ ۳۹,۹۳۵,۲۳۹,۲۵۰,۴۳۲
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱,۰۰۵,۵۱۱ ۱,۰۰۳,۴۷۳ ۱,۱۷۲ ۰ ۱۵۸,۶۵۴,۶۱۸ ۰ ۱۱۷,۲۳۳,۴۵۵ ۳۹,۷۶۱,۱۶۸ ۳۹,۸۹۹,۲۴۶,۵۶۲,۰۳۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱,۰۰۵,۱۴۲ ۱,۰۰۳,۱۰۴ ۱,۱۷۲ ۰ ۱۵۸,۶۵۴,۶۱۸ ۱۱۲,۳۰۸ ۱۱۷,۲۳۳,۴۵۵ ۳۹,۷۶۱,۱۶۸ ۳۹,۸۸۴,۵۸۹,۴۲۳,۲۵۸
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱,۰۰۴,۷۶۸ ۱,۰۰۲,۷۳۶ ۱,۱۶۸ ۰ ۱۵۸,۶۵۴,۶۱۸ ۰ ۱۱۷,۱۲۱,۱۴۷ ۳۹,۸۷۳,۴۷۶ ۳۹,۹۸۲,۵۶۲,۱۱۷,۶۴۹
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱,۰۰۳,۸۷۱ ۱,۰۰۱,۸۴۷ ۱,۱۲۱ ۰ ۱۵۸,۶۵۴,۶۱۸ ۰ ۱۱۷,۱۲۱,۱۴۷ ۳۹,۸۷۳,۴۷۶ ۳۹,۹۴۷,۱۳۶,۲۹۵,۴۳۸
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱,۰۰۳,۵۰۱ ۱,۰۰۱,۴۷۸ ۱,۱۲۱ ۳۰۴,۹۲۲ ۱۵۸,۶۵۴,۶۱۸ ۱۹۲,۲۰۹ ۱۱۷,۱۲۱,۱۴۷ ۳۹,۸۷۳,۴۷۶ ۳۹,۹۳۲,۴۰۹,۸۹۲,۲۹۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱,۰۰۳,۱۲۵ ۱,۰۰۱,۰۹۶ ۱,۱۲۴ ۳,۷۷۷ ۱۵۸,۳۴۹,۶۹۶ ۱۶۷,۹۰۹ ۱۱۶,۹۲۸,۹۳۸ ۳۹,۷۶۰,۷۶۳ ۳۹,۸۰۴,۳۲۷,۷۹۳,۵۶۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱,۰۰۲,۵۶۵ ۱,۰۰۰,۵۴۸ ۹۳۲ ۰ ۱۵۸,۳۴۵,۹۱۹ ۰ ۱۱۶,۷۶۱,۰۲۹ ۳۹,۹۲۴,۸۹۵ ۳۹,۹۴۶,۷۷۸,۶۰۱,۰۶۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۰۱۸,۹۸۶ ۱,۰۱۶,۹۸۷ ۱,۰۵۷ ۰ ۱۵۸,۳۴۵,۹۱۹ ۰ ۱۱۶,۷۶۱,۰۲۹ ۳۹,۹۲۴,۸۹۵ ۴۰,۶۰۳,۰۹۷,۳۳۷,۹۲۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۰۰۱,۹۹۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۷ ۰ ۱۵۸,۳۴۵,۹۱۹ ۰ ۱۱۶,۷۶۱,۰۲۹ ۳۹,۹۲۴,۸۹۵ ۳۹,۹۲۴,۸۹۳,۱۴۶,۵۶۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱,۰۱۸,۶۱۳ ۱,۰۱۶,۶۱۴ ۱,۰۵۷ ۵۱,۷۶۵ ۱۵۸,۳۴۵,۹۱۹ ۵۱,۴۰۹ ۱۱۶,۷۶۱,۰۲۹ ۳۹,۹۲۴,۸۹۵ ۴۰,۵۸۸,۲۱۳,۴۴۱,۱۱۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱,۰۱۸,۲۳۸ ۱,۰۱۶,۲۳۹ ۱,۰۵۷ ۹۲,۵۶۸ ۱۵۸,۲۹۴,۱۵۴ ۵۳,۳۹۹ ۱۱۶,۷۰۹,۶۲۰ ۳۹,۹۲۴,۵۳۹ ۴۰,۵۷۲,۸۷۷,۳۹۶,۴۳۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱,۰۱۷,۲۳۱ ۱,۰۱۵,۲۵۳ ۱,۲۰۹ ۶۸,۶۱۴ ۱۵۸,۲۰۱,۵۸۶ ۰ ۱۱۶,۶۵۶,۲۲۱ ۳۹,۸۸۵,۳۷۰ ۴۰,۴۹۳,۷۴۳,۰۸۵,۵۶۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱,۰۱۶,۷۱۶ ۱,۰۱۴,۷۳۴ ۱,۲۰۸ ۱۴۳,۵۲۵ ۱۵۸,۱۳۲,۹۷۲ ۱۰۶,۱۶۶ ۱۱۶,۶۵۶,۲۲۱ ۳۹,۸۱۶,۷۵۶ ۴۰,۴۰۳,۴۳۰,۳۴۷,۳۲۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱,۰۱۶,۲۴۶ ۱,۰۱۴,۲۴۳ ۱,۴۰۳ ۳۹,۹۴۲ ۱۵۷,۹۸۹,۴۴۷ ۷۲,۶۷۵ ۱۱۶,۵۵۰,۰۵۵ ۳۹,۷۷۹,۳۹۷ ۴۰,۳۴۵,۹۷۸,۲۰۶,۳۹۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱,۰۱۵,۶۸۸ ۱,۰۱۳,۶۹۵ ۹۴۴ ۰ ۱۵۷,۹۴۹,۵۰۵ ۱۱۷,۸۶۲ ۱۱۶,۴۷۷,۳۸۰ ۳۹,۸۱۲,۱۳۰ ۴۰,۳۵۷,۳۵۴,۱۲۴,۸۶۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱,۰۱۴,۷۶۳ ۱,۰۱۲,۸۰۱ ۱,۸۲۶ ۰ ۱۵۷,۹۴۹,۵۰۵ ۰ ۱۱۶,۳۵۹,۵۱۸ ۳۹,۹۲۹,۹۹۲ ۴۰,۴۴۱,۱۴۰,۲۳۹,۱۳۰