صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۷۵۹,۰۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۴۰,۹۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۸۸۹,۴۷۰,۸۶۹,۸۹۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۲۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۲۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۲۸۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با پیش بینی سود 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱,۰۰۵,۲۶۴ ۱,۰۰۳,۲۸۲ ۲,۰۰۴ ۱۹۰,۸۹۱ ۱۶۱,۲۳۱,۳۳۱ ۲۱۳,۱۰۱ ۱۱۹,۸۹۸,۹۸۴ ۳۹,۷۵۹,۰۰۱ ۳۹,۸۸۹,۴۷۰,۸۶۹,۸۹۱
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۰۰۴,۷۰۸ ۱,۰۰۲,۷۳۸ ۲,۲۱۳ ۰ ۱۶۱,۰۴۰,۴۴۰ ۰ ۱۱۹,۶۸۵,۸۸۳ ۳۹,۷۸۱,۲۱۱ ۳۹,۸۹۰,۱۴۳,۷۸۸,۵۸۱
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۰۰۳,۷۳۷ ۱,۰۰۱,۸۰۲ ۲,۲۹۸ ۰ ۱۶۱,۰۴۰,۴۴۰ ۰ ۱۱۹,۶۸۵,۸۸۳ ۳۹,۷۸۱,۲۱۱ ۳۹,۸۵۲,۹۰۵,۸۷۴,۴۸۸
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۰۰۳,۳۸۲ ۱,۰۰۱,۴۴۷ ۲,۲۹۸ ۶۶,۰۱۰ ۱۶۱,۰۴۰,۴۴۰ ۲۱۴,۷۷۷ ۱۱۹,۶۸۵,۸۸۳ ۳۹,۷۸۱,۲۱۱ ۳۹,۸۳۸,۷۸۳,۱۴۰,۷۸۳
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۰۰۳,۰۱۷ ۱,۰۰۱,۰۸۹ ۲,۲۸۹ ۲۲,۲۹۳ ۱۶۰,۹۷۴,۴۳۰ ۶۹,۸۱۸ ۱۱۹,۴۷۱,۱۰۶ ۳۹,۹۲۹,۹۷۸ ۳۹,۹۷۳,۴۷۵,۰۲۴,۸۱۹
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۰۰۲,۴۷۵ ۱,۰۰۰,۵۴۰ ۱,۹۰۰ ۲۸۱,۲۵۹ ۱۶۰,۹۵۲,۱۳۷ ۴۳,۵۰۰ ۱۱۹,۴۰۱,۲۸۸ ۳۹,۹۷۷,۵۰۳ ۳۹,۹۹۹,۰۹۸,۸۵۰,۱۴۳
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۰۱۸,۹۶۳ ۱,۰۱۶,۹۸۷ ۱,۹۲۹ ۰ ۱۶۰,۶۷۰,۸۷۸ ۸۶,۶۴۹ ۱۱۹,۳۵۷,۷۸۸ ۳۹,۷۳۹,۷۴۴ ۴۰,۴۱۴,۷۹۶,۶۱۱,۳۶۵
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۰۰۱,۹۷۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۲۹ ۰ ۱۶۰,۶۷۰,۸۷۸ ۸۶,۶۴۹ ۱۱۹,۳۵۷,۷۸۸ ۳۹,۷۳۹,۷۴۴ ۳۹,۷۳۹,۷۳۷,۵۸۰,۰۳۷
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱,۰۱۸,۴۰۱ ۱,۰۱۶,۴۲۵ ۱,۶۴۴ ۳۰۷,۱۲۹ ۱۶۰,۶۷۰,۸۷۸ ۱۲۵,۹۶۴ ۱۱۹,۱۸۴,۴۹۰ ۳۹,۸۲۶,۳۹۳ ۴۰,۴۸۰,۵۲۷,۸۴۸,۶۸۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱,۰۱۷,۸۹۶ ۱,۰۱۵,۸۸۵ ۱,۶۰۲ ۰ ۱۶۰,۳۶۳,۷۴۹ ۰ ۱۱۹,۰۵۸,۵۲۶ ۳۹,۶۴۵,۲۲۸ ۴۰,۲۷۴,۹۷۸,۵۶۹,۴۹۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱,۰۱۷,۰۶۴ ۱,۰۱۴,۹۸۱ ۲,۱۲۰ ۰ ۱۶۰,۳۶۳,۷۴۹ ۰ ۱۱۹,۰۵۸,۵۲۶ ۳۹,۶۴۵,۲۲۸ ۴۰,۲۳۹,۱۴۸,۰۸۸,۹۹۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱,۰۱۶,۶۹۵ ۱,۰۱۴,۶۱۱ ۲,۱۲۱ ۸۰,۲۵۸ ۱۶۰,۳۶۳,۷۴۹ ۳۴۶,۲۹۲ ۱۱۹,۰۵۸,۵۲۶ ۳۹,۶۴۵,۲۲۸ ۴۰,۲۲۴,۵۰۴,۱۲۵,۰۹۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱,۰۱۶,۳۰۸ ۱,۰۱۴,۲۳۸ ۲,۱۰۶ ۷۵,۳۶۹ ۱۶۰,۲۸۳,۴۹۱ ۷۹,۵۴۲ ۱۱۸,۷۱۲,۲۳۴ ۳۹,۹۱۱,۲۶۲ ۴۰,۴۷۹,۵۲۹,۵۵۰,۹۱۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱,۰۱۵,۷۶۸ ۱,۰۱۳,۶۹۴ ۲,۰۹۶ ۱۰۷,۶۸۹ ۱۶۰,۲۰۸,۱۲۲ ۸۰,۱۱۵ ۱۱۸,۶۳۲,۶۹۲ ۳۹,۹۱۵,۴۳۵ ۴۰,۴۶۲,۰۳۵,۷۷۵,۳۳۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱,۰۱۵,۲۱۵ ۱,۰۱۳,۱۴۱ ۲,۱۹۵ ۱۷۶,۵۸۶ ۱۶۰,۱۰۰,۴۳۳ ۹۴,۱۶۱ ۱۱۸,۵۵۲,۵۷۷ ۳۹,۸۸۷,۸۶۱ ۴۰,۴۱۲,۰۳۸,۴۵۶,۳۵۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱,۰۱۴,۶۷۱ ۱,۰۱۲,۵۹۳ ۲,۰۲۹ ۲۱,۶۹۴ ۱۵۹,۹۲۳,۸۴۷ ۱۳۷,۴۱۷ ۱۱۸,۴۵۸,۴۱۶ ۳۹,۸۰۵,۴۳۶ ۴۰,۳۰۶,۶۸۷,۵۱۸,۳۶۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱,۰۱۴,۱۰۳ ۱,۰۱۲,۰۳۸ ۱,۸۷۹ ۰ ۱۵۹,۹۰۲,۱۵۳ ۰ ۱۱۸,۳۲۰,۹۹۹ ۳۹,۹۲۱,۱۵۹ ۴۰,۴۰۱,۷۲۱,۵۸۱,۸۵۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱,۰۱۳,۱۸۸ ۱,۰۱۱,۱۴۴ ۲,۰۵۷ ۰ ۱۵۹,۹۰۲,۱۵۳ ۰ ۱۱۸,۳۲۰,۹۹۹ ۳۹,۹۲۱,۱۵۹ ۴۰,۳۶۶,۰۳۶,۰۷۱,۴۶۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱,۰۱۲,۸۲۴ ۱,۰۱۰,۷۸۰ ۲,۰۵۶ ۹۵,۲۸۰ ۱۵۹,۹۰۲,۱۵۳ ۷۳,۳۶۷ ۱۱۸,۳۲۰,۹۹۹ ۳۹,۹۲۱,۱۵۹ ۴۰,۳۵۱,۴۹۱,۷۱۷,۵۵۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱,۰۱۲,۴۵۶ ۱,۰۱۰,۴۱۱ ۲,۰۵۸ ۱۳۰,۱۶۰ ۱۵۹,۸۰۶,۸۷۳ ۸۳,۷۰۶ ۱۱۸,۲۴۷,۶۳۲ ۳۹,۸۹۹,۲۴۶ ۴۰,۳۱۴,۶۲۴,۷۹۶,۷۷۲