صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۴۹۷,۷۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰۲,۲۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۰۳۹,۱۴۲,۹۲۲,۹۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۷۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۷۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۷۰۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با پیش بینی سود 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱,۰۱۵,۷۴۶ ۱,۰۱۳,۷۰۷ ۰ ۰ ۱۸۷,۲۰۵,۸۳۸ ۰ ۱۴۷,۷۰۸,۰۷۳ ۳۹,۴۹۷,۷۶۵ ۴۰,۰۳۹,۱۴۲,۹۲۲,۹۶۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۰۱۵,۹۲۸ ۱,۰۱۳,۸۱۳ ۰ ۰ ۱۸۷,۲۰۵,۸۳۸ ۰ ۱۴۷,۷۰۸,۰۷۳ ۳۹,۴۹۷,۷۶۵ ۴۰,۰۴۳,۳۴۴,۶۹۱,۴۰۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۰۱۵,۶۰۴ ۱,۰۱۳,۴۸۸ ۰ ۲۱۶,۴۰۲ ۱۸۷,۲۰۵,۸۳۸ ۴۶۷,۷۴۵ ۱۴۷,۷۰۸,۰۷۳ ۳۹,۴۹۷,۷۶۵ ۴۰,۰۳۰,۵۲۸,۸۰۷,۹۸۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۰۱۵,۲۵۵ ۱,۰۱۳,۱۵۳ ۰ ۰ ۱۸۶,۹۸۹,۴۳۶ ۰ ۱۴۷,۲۴۰,۳۲۸ ۳۹,۷۴۹,۱۰۸ ۴۰,۲۷۱,۹۱۴,۹۸۷,۷۷۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱,۰۱۵,۱۱۶ ۱,۰۱۲,۹۵۷ ۰ ۰ ۱۸۶,۹۸۹,۴۳۶ ۰ ۱۴۷,۲۴۰,۳۲۸ ۳۹,۷۴۹,۱۰۸ ۴۰,۲۶۴,۱۲۹,۶۳۰,۳۱۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱,۰۱۴,۷۹۳ ۱,۰۱۲,۶۳۴ ۰ ۲۹۶,۶۶۲ ۱۸۶,۹۸۹,۴۳۶ ۲۳۸,۰۱۷ ۱۴۷,۲۴۰,۳۲۸ ۳۹,۷۴۹,۱۰۸ ۴۰,۲۵۱,۳۱۶,۰۸۵,۴۱۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۰۱۴,۴۴۶ ۱,۰۱۲,۲۸۴ ۰ ۱۷۱,۸۲۲ ۱۸۶,۶۹۲,۷۷۴ ۲۲۶,۴۱۴ ۱۴۷,۰۰۲,۳۱۱ ۳۹,۶۹۰,۴۶۳ ۴۰,۱۷۸,۰۱۰,۶۷۴,۶۶۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۰۱۵,۱۹۸ ۱,۰۱۲,۹۹۴ ۰ ۵۵۷,۷۴۶ ۱۸۶,۵۲۰,۹۵۲ ۱۵۵,۸۴۸ ۱۴۶,۷۷۵,۸۹۷ ۳۹,۷۴۵,۰۵۵ ۴۰,۲۶۱,۵۱۴,۷۵۹,۱۸۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱,۰۱۵,۱۵۹ ۱,۰۱۲,۹۴۱ ۰ ۱۹۶,۴۹۵ ۱۸۵,۹۶۳,۲۰۶ ۳۷۶,۵۱۴ ۱۴۶,۶۲۰,۰۴۹ ۳۹,۳۴۳,۱۵۷ ۳۹,۸۵۲,۲۹۲,۰۱۰,۷۸۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱,۰۱۳,۱۵۲ ۱,۰۱۱,۰۱۳ ۰ ۱۸۸,۶۲۷ ۱۸۵,۷۶۶,۷۱۱ ۴۴۰,۴۸۰ ۱۴۶,۲۴۳,۵۳۵ ۳۹,۵۲۳,۱۷۶ ۳۹,۹۵۸,۴۵۲,۲۳۵,۹۴۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱,۰۱۲,۹۸۰ ۱,۰۱۰,۷۹۸ ۰ ۰ ۱۸۵,۵۷۸,۰۸۴ ۰ ۱۴۵,۸۰۳,۰۵۵ ۳۹,۷۷۵,۰۲۹ ۴۰,۲۰۴,۵۰۸,۹۶۰,۴۵۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱,۰۱۲,۵۸۲ ۱,۰۱۰,۳۱۵ ۰ ۰ ۱۸۵,۵۷۸,۰۸۴ ۰ ۱۴۵,۸۰۳,۰۵۵ ۳۹,۷۷۵,۰۲۹ ۴۰,۱۸۵,۲۸۸,۶۵۳,۰۷۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۰۱۲,۲۶۰ ۱,۰۰۹,۹۹۳ ۰ ۳۱۰,۵۳۹ ۱۸۵,۵۷۸,۰۸۴ ۱۹۰,۴۲۸ ۱۴۵,۸۰۳,۰۵۵ ۳۹,۷۷۵,۰۲۹ ۴۰,۱۷۲,۵۰۴,۸۹۰,۴۱۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱,۰۱۱,۹۲۸ ۱,۰۰۹,۶۵۴ ۰ ۳۵۸,۸۵۴ ۱۸۵,۲۶۷,۵۴۵ ۲۷۶,۳۷۷ ۱۴۵,۶۱۲,۶۲۷ ۳۹,۶۵۴,۹۱۸ ۴۰,۰۳۷,۷۵۵,۲۹۶,۰۵۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱,۰۱۲,۱۹۹ ۱,۰۰۹,۸۸۱ ۰ ۳۲۰,۱۱۰ ۱۸۴,۹۰۸,۶۹۱ ۲۸۷,۴۶۰ ۱۴۵,۳۳۶,۲۵۰ ۳۹,۵۷۲,۴۴۱ ۳۹,۹۶۳,۴۴۲,۰۲۴,۱۲۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱,۰۱۱,۸۸۹ ۱,۰۰۹,۴۷۹ ۰ ۴۶۱,۸۴۰ ۱۸۴,۵۸۸,۵۸۱ ۲۷۲,۹۷۷ ۱۴۵,۰۴۸,۷۹۰ ۳۹,۵۳۹,۷۹۱ ۳۹,۹۱۴,۶۰۰,۰۳۸,۳۴۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱,۰۱۱,۶۸۹ ۱,۰۰۹,۲۷۱ ۰ ۵۸۵,۱۷۴ ۱۸۴,۱۲۶,۷۴۱ ۵۹۶,۲۳۵ ۱۴۴,۷۷۵,۸۱۳ ۳۹,۳۵۰,۹۲۸ ۳۹,۷۱۵,۷۶۴,۵۲۷,۰۵۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱,۰۰۹,۷۹۱ ۱,۰۰۷,۴۵۷ ۰ ۰ ۱۸۳,۵۴۱,۵۶۷ ۰ ۱۴۴,۱۷۹,۵۷۸ ۳۹,۳۶۱,۹۸۹ ۳۹,۶۵۵,۵۰۰,۵۷۳,۷۱۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱,۰۰۸,۹۰۳ ۱,۰۰۶,۶۵۶ ۰ ۰ ۱۸۳,۵۴۱,۵۶۷ ۰ ۱۴۴,۱۷۹,۵۷۸ ۳۹,۳۶۱,۹۸۹ ۳۹,۶۲۳,۹۷۱,۸۳۱,۳۴۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱,۰۰۸,۵۸۴ ۱,۰۰۶,۳۳۷ ۰ ۶۲۹,۲۲۸ ۱۸۳,۵۴۱,۵۶۷ ۵۱۳,۱۱۷ ۱۴۴,۱۷۹,۵۷۸ ۳۹,۳۶۱,۹۸۹ ۳۹,۶۱۱,۴۱۸,۸۹۰,۸۴۲