صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۷۸۰,۴۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۹,۵۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۰۱۰,۱۱۲,۹۱۷,۱۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۶۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۷۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۷۷۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با پیش بینی سود 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱,۰۰۷,۶۷۰ ۱,۰۰۵,۷۷۴ ۰ ۳۰۴,۶۴۵ ۱۶۴,۲۴۴,۰۷۰ ۱۰۵,۸۳۸ ۱۲۲,۹۴۷,۹۹۰ ۳۹,۷۸۰,۴۳۴ ۴۰,۰۱۰,۱۱۲,۹۱۷,۱۵۱
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱,۰۰۶,۸۸۶ ۱,۰۰۴,۹۹۲ ۰ ۰ ۱۶۳,۹۳۹,۴۲۵ ۱۰۹,۱۶۶ ۱۲۲,۸۴۲,۱۵۲ ۳۹,۵۸۱,۶۲۷ ۳۹,۷۷۹,۲۰۴,۹۴۶,۹۷۴
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱,۰۰۶,۴۴۴ ۱,۰۰۴,۵۶۱ ۰ ۰ ۱۶۳,۹۳۹,۴۲۵ ۲۳۲,۹۳۴ ۱۲۲,۷۳۲,۹۸۶ ۳۹,۶۹۰,۷۹۳ ۳۹,۸۷۱,۸۰۵,۱۲۶,۵۲۸
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱,۰۰۶,۹۵۶ ۱,۰۰۵,۰۵۷ ۰ ۰ ۱۶۳,۹۳۹,۴۲۵ ۰ ۱۲۲,۵۰۰,۰۵۲ ۳۹,۹۲۳,۷۲۷ ۴۰,۱۲۵,۶۳۲,۴۴۹,۳۳۲
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱,۰۰۶,۱۱۶ ۱,۰۰۴,۲۲۱ ۰ ۰ ۱۶۳,۹۳۹,۴۲۵ ۰ ۱۲۲,۵۰۰,۰۵۲ ۳۹,۹۲۳,۷۲۷ ۴۰,۰۹۲,۲۳۰,۰۴۷,۴۳۵
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱,۰۰۵,۷۵۴ ۱,۰۰۳,۸۵۹ ۰ ۸۷,۶۲۳ ۱۶۳,۹۳۹,۴۲۵ ۶۷,۶۱۴ ۱۲۲,۵۰۰,۰۵۲ ۳۹,۹۲۳,۷۲۷ ۴۰,۰۷۷,۷۹۶,۳۰۷,۰۶۴
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱,۰۰۵,۳۷۲ ۱,۰۰۳,۴۷۶ ۰ ۱۲۴,۲۲۴ ۱۶۳,۸۵۱,۸۰۲ ۷۶,۹۵۴ ۱۲۲,۴۳۲,۴۳۸ ۳۹,۹۰۳,۷۱۸ ۴۰,۰۴۲,۴۰۷,۷۴۴,۲۰۷
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱,۰۰۴,۷۳۸ ۱,۰۰۲,۸۳۵ ۰ ۲۶۲,۸۹۷ ۱۶۳,۷۲۷,۵۷۸ ۱۱۹,۰۵۵ ۱۲۲,۳۵۵,۴۸۴ ۳۹,۸۵۶,۴۴۸ ۳۹,۹۶۹,۴۵۸,۵۵۰,۲۹۲
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱,۰۰۳,۸۸۹ ۱,۰۰۱,۹۹۴ ۰ ۲۱۹,۳۹۶ ۱۶۳,۴۶۴,۶۸۱ ۲۶۲,۵۳۷ ۱۲۲,۲۳۶,۴۲۹ ۳۹,۷۱۲,۶۰۶ ۳۹,۷۹۱,۸۰۰,۶۴۲,۱۶۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱,۰۰۳,۷۰۵ ۱,۰۰۱,۸۰۹ ۰ ۹۹,۹۸۲ ۱۶۳,۲۴۵,۲۸۵ ۲۴۵,۴۳۵ ۱۲۱,۹۷۳,۸۹۲ ۳۹,۷۵۵,۷۴۷ ۳۹,۸۲۷,۶۷۰,۰۲۳,۳۶۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱,۰۰۳,۱۹۱ ۱,۰۰۱,۲۹۲ ۰ ۰ ۱۶۳,۱۴۵,۳۰۳ ۰ ۱۲۱,۷۲۸,۴۵۷ ۳۹,۹۰۱,۲۰۰ ۳۹,۹۵۲,۷۳۹,۵۸۱,۱۷۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱,۰۰۲,۶۲۸ ۱,۰۰۰,۷۳۱ ۰ ۰ ۱۶۳,۱۴۵,۳۰۳ ۰ ۱۲۱,۷۲۸,۴۵۷ ۳۹,۹۰۱,۲۰۰ ۳۹,۹۳۰,۳۵۵,۸۲۶,۰۱۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱,۰۰۲,۲۶۲ ۱,۰۰۰,۳۶۵ ۰ ۰ ۱۶۳,۱۴۵,۳۰۳ ۰ ۱۲۱,۷۲۸,۴۵۷ ۳۹,۹۰۱,۲۰۰ ۳۹,۹۱۵,۷۷۹,۷۳۲,۳۹۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۰۱۷,۰۱۴ ۱,۰۱۵,۱۱۷ ۰ ۴۴,۵۵۶ ۱۶۳,۱۴۵,۳۰۳ ۱۰۲,۲۵۶ ۱۲۱,۷۲۸,۴۵۷ ۳۹,۹۰۱,۲۰۰ ۴۰,۵۰۴,۴۰۴,۸۶۵,۲۲۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۰۰۱,۸۹۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۴۴,۵۵۶ ۱۶۳,۱۴۵,۳۰۳ ۱۰۲,۲۵۶ ۱۲۱,۷۲۸,۴۵۷ ۳۹,۹۰۱,۲۰۰ ۳۹,۹۰۱,۲۱۸,۴۲۴,۸۲۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱,۰۱۶,۶۴۵ ۱,۰۱۴,۷۵۱ ۰ ۱۴۸,۹۵۱ ۱۶۳,۰۵۶,۱۹۱ ۸۸,۱۴۴ ۱۲۱,۵۲۳,۹۴۵ ۳۹,۹۵۸,۹۰۰ ۴۰,۵۴۸,۳۳۰,۸۸۸,۰۸۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱,۰۱۷,۰۹۹ ۱,۰۱۵,۲۰۸ ۰ ۱۲۷,۰۲۳ ۱۶۲,۹۰۷,۲۴۰ ۷۱,۵۳۳ ۱۲۱,۴۳۵,۸۰۱ ۳۹,۸۹۸,۰۹۳ ۴۰,۵۰۴,۸۷۰,۴۷۴,۴۴۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱,۰۱۶,۶۹۲ ۱,۰۱۴,۷۸۶ ۱۱۶ ۱۵۳,۷۲۴ ۱۶۲,۷۸۰,۲۱۷ ۱۳۳,۴۰۶ ۱۲۱,۳۶۴,۲۶۸ ۳۹,۸۴۲,۶۰۳ ۴۰,۴۳۱,۷۲۹,۷۸۶,۵۵۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱,۰۱۵,۷۵۵ ۱,۰۱۳,۸۴۳ ۰ ۰ ۱۶۲,۶۲۶,۴۹۳ ۰ ۱۲۱,۲۳۰,۸۶۲ ۳۹,۸۲۲,۲۸۵ ۴۰,۳۷۳,۵۶۲,۲۹۶,۴۱۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱,۰۱۵,۲۲۳ ۱,۰۱۳,۲۹۷ ۳۳ ۰ ۱۶۲,۶۲۶,۴۹۳ ۰ ۱۲۱,۲۳۰,۸۶۲ ۳۹,۸۲۲,۲۸۵ ۴۰,۳۵۱,۷۹۰,۴۲۷,۱۸۴