صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۹۱۴,۴۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵,۵۷۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۲۵۵,۲۰۲,۷۷۳,۵۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۱۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۵۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۵۳۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با پیش بینی سود 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۰۱۰,۱۶۲ ۱,۰۰۸,۵۳۸ ۰ ۱۴۴,۶۶۷ ۲۰۸,۴۲۲,۰۹۳ ۶۴,۷۱۴ ۱۶۸,۵۰۷,۶۶۴ ۳۹,۹۱۴,۴۲۹ ۴۰,۲۵۵,۲۰۲,۷۷۳,۵۱۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۰۰۹,۰۶۵ ۱,۰۰۷,۴۲۸ ۰ ۱۰۴,۲۵۵ ۲۰۸,۲۷۷,۴۲۶ ۳۷,۷۳۴ ۱۶۸,۴۴۲,۹۵۰ ۳۹,۸۳۴,۴۷۶ ۴۰,۱۳۰,۳۵۰,۴۷۲,۸۷۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۰۰۸,۵۹۵ ۱,۰۰۶,۹۸۱ ۰ ۱۴۹,۳۸۲ ۲۰۸,۱۷۳,۱۷۱ ۱۰۲,۴۲۴ ۱۶۸,۴۰۵,۲۱۶ ۳۹,۷۶۷,۹۵۵ ۴۰,۰۴۵,۵۵۹,۳۵۷,۵۸۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۶,۹۹۲ ۱,۰۰۵,۳۷۷ ۰ ۰ ۲۰۸,۰۲۳,۷۸۹ ۰ ۱۶۸,۳۰۲,۷۹۲ ۳۹,۷۲۰,۹۹۷ ۳۹,۹۳۴,۵۶۲,۶۵۹,۰۶۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۰۰۶,۶۷۷ ۱,۰۰۵,۰۸۴ ۰ ۰ ۲۰۸,۰۲۳,۷۸۹ ۰ ۱۶۸,۳۰۲,۷۹۲ ۳۹,۷۲۰,۹۹۷ ۳۹,۹۲۲,۹۳۳,۷۴۹,۴۱۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱,۰۰۶,۳۲۷ ۱,۰۰۴,۷۳۴ ۰ ۷۵,۰۴۰ ۲۰۸,۰۲۳,۷۸۹ ۴۸,۴۳۸ ۱۶۸,۳۰۲,۷۹۲ ۳۹,۷۲۰,۹۹۷ ۳۹,۹۰۹,۰۲۹,۶۵۰,۶۲۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱,۰۰۵,۹۶۲ ۱,۰۰۴,۳۶۷ ۰ ۱۰۱,۳۰۹ ۲۰۷,۹۴۸,۷۴۹ ۹۰,۵۲۶ ۱۶۸,۲۵۴,۳۵۴ ۳۹,۶۹۴,۳۹۵ ۳۹,۸۶۷,۷۴۹,۴۹۶,۲۹۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱,۰۰۵,۶۱۰ ۱,۰۰۴,۰۴۵ ۰ ۱۰۷,۱۳۱ ۲۰۷,۸۴۷,۴۴۰ ۷۴,۴۲۱ ۱۶۸,۱۶۳,۸۲۸ ۳۹,۶۸۳,۶۱۲ ۳۹,۸۴۴,۱۳۵,۳۳۴,۲۰۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱,۰۰۶,۵۹۰ ۱,۰۰۵,۰۳۵ ۰ ۱۵,۰۹۵ ۲۰۷,۷۴۰,۳۰۹ ۶۳,۳۳۰ ۱۶۸,۰۸۹,۴۰۷ ۳۹,۶۵۰,۹۰۲ ۳۹,۸۵۰,۵۵۹,۸۱۰,۳۶۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱,۰۰۵,۶۱۱ ۱,۰۰۴,۰۶۴ ۰ ۰ ۲۰۷,۷۲۵,۲۱۴ ۱۲۵,۱۶۹ ۱۶۸,۰۲۶,۰۷۷ ۳۹,۶۹۹,۱۳۷ ۳۹,۸۶۰,۴۶۰,۷۹۸,۴۳۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱,۰۰۵,۰۱۰ ۱,۰۰۳,۴۶۲ ۰ ۰ ۲۰۷,۷۲۵,۲۱۴ ۰ ۱۶۷,۹۰۰,۹۰۸ ۳۹,۸۲۴,۳۰۶ ۳۹,۹۶۲,۱۷۲,۴۲۳,۸۵۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱,۰۰۴,۶۳۲ ۱,۰۰۳,۱۰۹ ۰ ۰ ۲۰۷,۷۲۵,۲۱۴ ۰ ۱۶۷,۹۰۰,۹۰۸ ۳۹,۸۲۴,۳۰۶ ۳۹,۹۴۸,۱۱۹,۸۵۷,۹۲۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱,۰۰۴,۲۸۲ ۱,۰۰۲,۷۵۹ ۰ ۱۵,۰۵۰ ۲۰۷,۷۲۵,۲۱۴ ۶۸,۸۳۷ ۱۶۷,۹۰۰,۹۰۸ ۳۹,۸۲۴,۳۰۶ ۳۹,۹۳۴,۱۷۲,۲۳۵,۶۳۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱,۰۰۳,۹۳۰ ۱,۰۰۲,۴۰۸ ۰ ۱۵۹,۶۷۵ ۲۰۷,۷۱۰,۱۶۴ ۶۶,۷۸۰ ۱۶۷,۸۳۲,۰۷۱ ۳۹,۸۷۸,۰۹۳ ۳۹,۹۷۴,۱۲۹,۵۵۲,۷۳۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱,۰۰۳,۵۹۹ ۱,۰۰۲,۰۷۳ ۰ ۱۹۹,۱۳۳ ۲۰۷,۵۵۰,۴۸۹ ۶۸,۹۶۵ ۱۶۷,۷۶۵,۲۹۱ ۳۹,۷۸۵,۱۹۸ ۳۹,۸۶۷,۶۸۸,۰۵۶,۰۲۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱,۰۰۴,۲۹۳ ۱,۰۰۲,۷۶۱ ۰ ۲۲۸,۰۴۷ ۲۰۷,۳۵۱,۳۵۶ ۱۹۹,۱۲۶ ۱۶۷,۶۹۶,۳۲۶ ۳۹,۶۵۵,۰۳۰ ۳۹,۷۶۴,۵۲۹,۷۱۶,۹۰۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱,۰۰۳,۶۵۱ ۱,۰۰۲,۱۱۲ ۰ ۸۵,۰۸۸ ۲۰۷,۱۲۳,۳۰۹ ۲۵۸,۶۶۸ ۱۶۷,۴۹۷,۲۰۰ ۳۹,۶۲۶,۱۰۹ ۳۹,۷۰۹,۷۸۱,۳۰۱,۰۷۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱,۰۰۳,۴۹۴ ۱,۰۰۱,۹۳۸ ۰ ۰ ۲۰۷,۰۳۸,۲۲۱ ۰ ۱۶۷,۲۳۸,۵۳۲ ۳۹,۷۹۹,۶۸۹ ۳۹,۸۷۶,۸۱۱,۴۱۶,۱۲۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۱,۰۰۱,۹۹۵ ۱,۰۰۰,۳۹۹ ۰ ۰ ۲۰۷,۰۳۸,۲۲۱ ۰ ۱۶۷,۲۳۸,۵۳۲ ۳۹,۷۹۹,۶۸۹ ۳۹,۸۱۵,۵۸۸,۸۲۷,۰۶۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱,۰۱۸,۰۳۰ ۱,۰۱۶,۴۳۵ ۰ ۱۰,۸۰۸ ۲۰۷,۰۳۸,۲۲۱ ۹۷,۸۱۷ ۱۶۷,۲۳۸,۵۳۲ ۳۹,۷۹۹,۶۸۹ ۴۰,۴۵۳,۷۸۳,۰۲۴,۴۷۰