اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,454,252
تعداد واحدهای باقی مانده: 545,748
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 29,468,538,073,546
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,228
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,485
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,000,485
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده ,سیده سمیه آقا میر زاده
مدیر ثبت : بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10
نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امیدانصار با نرخ سود پیش بینی 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه،با قابلیت صد
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/01 1,001,228 1,000,485 0 176,752 66,574,670 0 35,739,406 29,454,252 29,468,538,073,546
  2 1396/11/30 1,014,897 1,014,150 0 257,819 66,397,918 362,257 35,739,406 29,277,500 29,691,762,960,242
  3 1396/11/30 1,000,747 1,000,000 0 257,819 66,397,918 362,257 35,739,406 29,277,500 29,277,486,335,242
  4 1396/11/29 1,013,400 1,012,659 0 475,731 65,882,280 324,710 35,014,892 29,381,938 29,753,888,204,406
  5 1396/11/28 1,012,909 1,012,165 0 0 65,406,549 656,733 34,690,182 29,230,917 29,586,519,653,987
  6 1396/11/27 1,012,463 1,011,736 0 0 65,406,549 0 34,033,449 29,887,650 30,238,421,058,035
  7 1396/11/26 1,012,014 1,011,288 0 46,885 65,406,549 0 34,033,449 29,887,650 30,225,011,103,393
  8 1396/11/25 1,011,566 1,010,838 0 202,546 65,359,664 123,023 34,033,449 29,840,765 30,164,184,663,858
  9 1396/11/24 1,010,967 1,010,240 0 1,483 65,157,118 43,573 33,910,426 29,761,242 30,065,989,855,206
  10 1396/11/23 1,010,659 1,009,929 0 0 65,155,635 65,067 33,866,853 29,803,332 30,099,248,573,859
  11 1396/11/22 1,010,246 1,009,518 0 0 65,155,635 0 33,801,786 29,868,399 30,152,680,856,258
  12 1396/11/21 1,009,799 1,009,071 0 0 65,155,635 76,776 33,801,786 29,868,399 30,139,334,845,989
  13 1396/11/20 1,009,453 1,008,725 0 0 65,155,635 0 33,725,010 29,945,175 30,206,449,848,821
  14 1396/11/19 1,009,007 1,008,279 0 104,319 65,155,635 0 33,725,010 29,945,175 30,193,099,438,229
  15 1396/11/18 1,008,561 1,007,831 0 80,070 65,051,316 85,277 33,725,010 29,840,856 30,074,548,347,724
  16 1396/11/17 1,007,971 1,007,272 0 97,864 64,971,246 86,949 33,639,733 29,846,063 30,063,104,093,962
  17 1396/11/16 1,007,655 1,006,954 0 121,041 64,873,382 78,699 33,552,784 29,835,148 30,042,622,592,721
  18 1396/11/15 1,007,053 1,006,354 0 0 64,752,341 52,247 33,474,085 29,792,806 29,982,112,767,651
  19 1396/11/14 1,006,433 1,005,738 0 0 64,752,341 140,096 33,421,838 29,845,053 30,016,316,020,959
  20 1396/11/13 1,006,106 1,005,414 0 0 64,752,341 0 33,281,742 29,985,149 30,147,475,038,681
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق