صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۸۷۶,۰۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۳,۹۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۳۷۸,۴۲۷,۹۴۱,۰۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۹۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۵۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۵۹۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با پیش بینی سود 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱,۰۱۳,۹۲۲ ۱,۰۱۲,۵۹۹ ۰ ۱۴۸,۳۷۲ ۲۰۳,۲۹۴,۱۹۸ ۸۵,۲۹۰ ۱۶۳,۴۱۸,۱۷۸ ۳۹,۸۷۶,۰۲۰ ۴۰,۳۷۸,۴۲۷,۹۴۱,۰۹۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱,۰۱۳,۱۲۵ ۱,۰۱۱,۷۷۵ ۰ ۹۳,۳۷۴ ۲۰۳,۱۴۵,۸۲۶ ۱۷۷,۱۹۵ ۱۶۳,۳۳۲,۸۸۸ ۳۹,۸۱۲,۹۳۸ ۴۰,۲۸۱,۷۲۲,۷۲۲,۷۴۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱,۰۱۲,۷۷۱ ۱,۰۱۱,۳۷۲ ۰ ۰ ۲۰۳,۰۵۲,۴۵۲ ۰ ۱۶۳,۱۵۵,۶۹۳ ۳۹,۸۹۶,۷۵۹ ۴۰,۳۵۰,۴۵۲,۰۰۸,۵۲۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱,۰۱۲,۹۵۱ ۱,۰۱۱,۵۸۴ ۰ ۰ ۲۰۳,۰۵۲,۴۵۲ ۰ ۱۶۳,۱۵۵,۶۹۳ ۳۹,۸۹۶,۷۵۹ ۴۰,۳۵۸,۹۱۴,۷۸۳,۹۹۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱,۰۱۲,۵۹۵ ۱,۰۱۱,۲۲۸ ۰ ۱۳۲,۱۶۶ ۲۰۳,۰۵۲,۴۵۲ ۱۰۶,۶۴۸ ۱۶۳,۱۵۵,۶۹۳ ۳۹,۸۹۶,۷۵۹ ۴۰,۳۴۴,۷۰۲,۲۷۶,۷۸۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱,۰۱۲,۲۰۹ ۱,۰۱۰,۸۴۰ ۰ ۱۱۴,۴۲۷ ۲۰۲,۹۲۰,۲۸۶ ۱۱۹,۰۱۴ ۱۶۳,۰۴۹,۰۴۵ ۳۹,۸۷۱,۲۴۱ ۴۰,۳۰۳,۴۵۷,۱۲۰,۱۷۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱,۰۱۱,۵۶۵ ۱,۰۱۰,۲۵۴ ۰ ۹۷,۱۲۷ ۲۰۲,۸۰۵,۸۵۹ ۱۰۱,۸۱۱ ۱۶۲,۹۳۰,۰۳۱ ۳۹,۸۷۵,۸۲۸ ۴۰,۲۸۴,۷۲۲,۸۷۸,۱۸۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱,۰۱۰,۸۵۲ ۱,۰۰۹,۵۵۲ ۰ ۲۸۲,۷۵۷ ۲۰۲,۷۰۸,۷۳۲ ۱۰۴,۶۰۸ ۱۶۲,۸۲۸,۲۲۰ ۳۹,۸۸۰,۵۱۲ ۴۰,۲۶۱,۴۶۳,۱۹۹,۷۲۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱,۰۰۹,۵۶۵ ۱,۰۰۸,۲۷۹ ۰ ۱۲۸,۶۴۰ ۲۰۲,۴۲۵,۹۷۵ ۲۲۲,۲۳۷ ۱۶۲,۷۲۳,۶۱۲ ۳۹,۷۰۲,۳۶۳ ۴۰,۰۳۱,۰۴۷,۵۷۳,۲۴۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱,۰۰۸,۸۲۱ ۱,۰۰۷,۵۵۱ ۰ ۰ ۲۰۲,۲۹۷,۳۳۵ ۰ ۱۶۲,۵۰۱,۳۷۵ ۳۹,۷۹۵,۹۶۰ ۴۰,۰۹۶,۴۴۹,۷۲۸,۹۸۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱,۰۰۸,۵۸۴ ۱,۰۰۷,۳۵۳ ۰ ۰ ۲۰۲,۲۹۷,۳۳۵ ۰ ۱۶۲,۵۰۱,۳۷۵ ۳۹,۷۹۵,۹۶۰ ۴۰,۰۸۸,۵۷۳,۸۱۰,۵۷۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱,۰۰۸,۱۹۱ ۱,۰۰۶,۹۵۹ ۰ ۸۹,۳۴۵ ۲۰۲,۲۹۷,۳۳۵ ۱۲۱,۹۷۵ ۱۶۲,۵۰۱,۳۷۵ ۳۹,۷۹۵,۹۶۰ ۴۰,۰۷۲,۹۰۴,۰۲۶,۲۰۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱,۰۰۷,۷۹۳ ۱,۰۰۶,۵۶۳ ۰ ۲۰۲,۵۶۷ ۲۰۲,۲۰۷,۹۹۰ ۱۴۵,۳۹۳ ۱۶۲,۳۷۹,۴۰۰ ۳۹,۸۲۸,۵۹۰ ۴۰,۰۸۹,۹۸۱,۰۰۸,۷۱۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱,۰۰۷,۷۲۶ ۱,۰۰۶,۵۰۲ ۰ ۶۰,۷۲۹ ۲۰۲,۰۰۵,۴۲۳ ۲۲۴,۸۱۱ ۱۶۲,۲۳۴,۰۰۷ ۳۹,۷۷۱,۴۱۶ ۴۰,۰۳۰,۰۱۴,۱۳۲,۵۲۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱,۰۰۷,۲۴۷ ۱,۰۰۶,۰۲۹ ۰ ۸۶,۰۳۹ ۲۰۱,۹۴۴,۶۹۴ ۵۷,۰۵۲ ۱۶۲,۰۰۹,۱۹۶ ۳۹,۹۳۵,۴۹۸ ۴۰,۱۷۶,۲۸۲,۴۱۸,۶۲۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱,۰۰۶,۰۲۷ ۱,۰۰۴,۷۹۰ ۰ ۲۲,۰۵۲ ۲۰۱,۸۵۸,۶۵۵ ۱۱۴,۴۰۷ ۱۶۱,۹۵۲,۱۴۴ ۳۹,۹۰۶,۵۱۱ ۴۰,۰۹۷,۶۴۴,۱۸۷,۹۰۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱,۰۲۲,۵۱۳ ۱,۰۲۱,۲۹۷ ۰ ۰ ۲۰۱,۸۳۶,۶۰۳ ۰ ۱۶۱,۸۳۷,۷۳۷ ۳۹,۹۹۸,۸۶۶ ۴۰,۸۵۰,۷۱۶,۱۶۵,۳۷۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱,۰۰۵,۵۷۳ ۱,۰۰۴,۳۵۷ ۰ ۰ ۲۰۱,۸۳۶,۶۰۳ ۰ ۱۶۱,۸۳۷,۷۳۷ ۳۹,۹۹۸,۸۶۶ ۴۰,۱۷۳,۱۳۵,۳۷۵,۳۳۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱,۰۲۲,۲۵۲ ۱,۰۲۱,۰۶۱ ۰ ۰ ۲۰۱,۸۳۶,۶۰۳ ۰ ۱۶۱,۸۳۷,۷۳۷ ۳۹,۹۹۸,۸۶۶ ۴۰,۸۴۱,۲۷۳,۸۸۴,۸۳۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱,۰۲۱,۸۴۴ ۱,۰۲۰,۶۵۳ ۰ ۱۴۳,۴۷۵ ۲۰۱,۸۳۶,۶۰۳ ۵۲,۰۹۶ ۱۶۱,۸۳۷,۷۳۷ ۳۹,۹۹۸,۸۶۶ ۴۰,۸۲۴,۹۷۱,۳۴۸,۸۳۷