امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/08/16 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/10/12 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به جدول هزینه های مندرج در بند 10-3 امیدنامه اضافه گردید: تغییرات امیدنامه
1397/10/02 اگهی روزنامه کثیرالانتشار کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات امیدنامه
1396/12/09 آگهی صورتجلسه 11/09/96 تغییرات امیدنامه
1396/12/06 تغییرات امیدنامه بابت افزایش سقف تعداد واحد سرمایه گذاری صندوق تغییرات امیدنامه
1396/12/05 آگهی مجمع 09/11(تغییر مدیرثبت) تغییرات امیدنامه
1396/11/03 آگهی مجمع 09/11 تغییرات امیدنامه
1396/10/23 تصویب صورتجلسه مجمع 96/09/11 تغییرات امیدنامه
1396/09/22 تصویب صورتجلسه مجمع 96/09/11 تغییرات امیدنامه
1396/09/02 آگهی مجمع 07/25 تغییرات امیدنامه
1396/08/14 امیدنامه جدید صندوق تغییرات امیدنامه
1396/08/03 مجمع07.25 تغییرات امیدنامه
1396/08/01 آگهی مجمع 07/11 تغییرات امیدنامه
1396/07/25 صورتجلسه مجمع 07/11 تغییرات امیدنامه
1396/07/25 صورتجلسه مجمع07/11 تغییرات امیدنامه
1396/06/14 روزنامه رسمی مجمع03.09 تغییرات امیدنامه
1396/04/21 تغییرات امید نامه مجمع مورخ 1396/03/09 تغییرات امیدنامه
1396/04/04 صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه
1395/06/29 تغییرات امید نامه مجمع مورخ 1395/04/15 تغییرات امیدنامه
1395/04/29 تغییرات امید نامه مجمع مورخ 1395/02/12 تغییرات امیدنامه
1395/03/08 تغییرات امید نامه مجمع مورخ 1395/02/01 تغییرات امیدنامه
1394/12/22 تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
1394/12/18 تغییرات امید نامه مجمع مورخ 1395/09/17 تغییرات امیدنامه