اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/08/16 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/17 تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ 1398/05/03 تغییرات اساس نامه
1397/12/27 افزودن مصوبات مجمع 1397/10/29به ماده 40، ماده 44،ماده58 اساسنامه صندوق تغییرات اساس نامه
1397/08/27 تغییرات تبصره 1ماده 17و 19اساسنامه صندوق تغییرات اساس نامه
1396/12/09 آگهی صورتجلسه 11/09/96 تغییرات اساس نامه
1396/12/05 آگهی مجمع 09/11 تغییرات اساس نامه
1396/12/05 تصویب صورتجلسه مجمع 96/09/11 تغییرات اساس نامه
1396/11/03 آگهی مجمع 09/11 تغییرات اساس نامه
1396/10/23 تصویب صورتجلسه مجمع 96/09/11 تغییرات اساس نامه
1396/09/22 تصویب صورتجلسه مجمع 96/09/11 تغییرات اساس نامه
1396/08/08 اساسنامه جدید صندوق امیدانصار تغییرات اساس نامه
1396/08/03 تغییرات اساس نامه
1396/08/01 آگهی مجمع 07/11 تغییرات اساس نامه
1396/07/25 صورتجلسه مجمع 07/11 تغییرات اساس نامه
1396/07/25 آگهی مجمع 07/25 تغییرات اساس نامه
1396/07/25 صورتجلسه مجمع 07/11 تغییرات اساس نامه
1396/06/14 آگهی مجمع 03/09 تغییرات اساس نامه
1396/04/04 صورتجلسه مجمع 03/09 تغییرات اساس نامه