صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ افزودن مصوبات مجمع ۱۳۹۷/۱۰/۲۹به ماده ۴۰، ماده ۴۴،ماده۵۸ اساسنامه صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ تغییرات تبصره ۱ماده ۱۷و ۱۹اساسنامه صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ آگهی صورتجلسه ۱۱/۰۹/۹۶ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ آگهی مجمع ۰۹/۱۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ تصویب صورتجلسه مجمع ۹۶/۰۹/۱۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ آگهی مجمع ۰۹/۱۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ تصویب صورتجلسه مجمع ۹۶/۰۹/۱۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ تصویب صورتجلسه مجمع ۹۶/۰۹/۱۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ اساسنامه جدید صندوق امیدانصار تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ آگهی مجمع ۰۷/۱۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ صورتجلسه مجمع ۰۷/۱۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ آگهی مجمع ۰۷/۲۵ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ صورتجلسه مجمع ۰۷/۱۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ آگهی مجمع ۰۳/۰۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ صورتجلسه مجمع ۰۳/۰۹ تغییرات اساس نامه