صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ افزودن مصوبات مجمع ۱۳۹۷/۱۰/۲۹به ماده ۴۰، ماده ۴۴،ماده۵۸ اساسنامه صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ تغییرات تبصره ۱ماده ۱۷و ۱۹اساسنامه صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ آگهی صورتجلسه ۱۱/۰۹/۹۶ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ آگهی مجمع ۰۹/۱۱ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ تصویب صورتجلسه مجمع ۹۶/۰۹/۱۱ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ آگهی مجمع ۰۹/۱۱ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ تصویب صورتجلسه مجمع ۹۶/۰۹/۱۱ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ تصویب صورتجلسه مجمع ۹۶/۰۹/۱۱ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ اساسنامه جدید صندوق امیدانصار تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ آگهی مجمع ۰۷/۱۱ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ صورتجلسه مجمع ۰۷/۱۱ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ آگهی مجمع ۰۷/۲۵ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ صورتجلسه مجمع ۰۷/۱۱ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ آگهی مجمع ۰۳/۰۹ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ صورتجلسه مجمع ۰۳/۰۹ تغییرات اساسنامه