صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق امیدانصار ( تصویب بخشنامه 12010065)
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع صندوق امیدانصار ( تصویب بخشنامه 12010065)
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست