صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(ساعت 11:00مورخ 1399/05/14)تمدید مجوزدوره فعالیت
منبع -
مقدمه ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(ساعت 11:00مورخ 1399/05/14)تمدید مجوزدوره فعالیت
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست