صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(مورخ 1399/07/02) تغییر مدیر صندوق
منبع -
مقدمه ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(مورخ 1399/07/02) تغییر مدیر صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست