ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 279,144 1.76 1,564,367 5.61 1,669,399 6.09 1,671,952 5.79
اوراق 3,949,412 24.97 4,734,439 17 5,019,109 18.33 5,052,940 17.51
وجه نقد 11,378,952 71.97 21,364,516 76.73 20,509,801 74.92 21,895,329 75.9
سایر دارایی ها 202,566 1.28 179,747 0.64 176,508 0.64 226,530 0.78
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 188,353 1.19 993,967 3.56 1,071,750 3.91 1,085,037 3.76
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi