ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 172,726 1.15 1,262,417 4.14 1,428,533 4.69 1,511,436 4.89
اوراق 3,878,522 25.98 4,576,392 15.03 4,488,895 14.75 4,489,989 14.54
وجه نقد 10,672,756 71.49 24,412,632 80.2 24,319,819 79.92 24,634,802 79.79
سایر دارایی ها 204,332 1.36 186,390 0.61 189,329 0.62 235,991 0.76
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 121,439 0.81 862,555 2.83 913,710 3 960,058 3.1
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق