ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 735,544 3.6 2,608,314 7.41 2,809,818 8.01 2,990,342 8.5
اوراق 4,669,232 22.86 7,695,637 21.87 7,774,632 22.17 7,772,631 22.09
وجه نقد 14,801,851 72.47 24,619,637 69.99 24,195,326 69 24,192,974 68.77
سایر دارایی ها 227,513 1.11 313,568 0.89 351,735 1 293,135 0.83
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 448,342 2.19 1,436,174 4.08 1,378,569 3.93 1,570,737 4.46
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد