ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 417,730 2.39 1,815,840 5.42 1,967,516 5.38 1,992,755 5.51
اوراق 4,134,292 23.73 5,956,446 17.78 6,374,551 17.45 6,459,891 17.88
وجه نقد 12,664,588 72.69 25,494,350 76.12 27,915,034 76.45 27,346,329 75.73
سایر دارایی ها 203,874 1.17 217,243 0.64 250,463 0.68 310,280 0.85
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 271,564 1.55 1,114,176 3.32 1,114,273 3.05 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد