ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/23 1,641,040 4.29 % 7,197,109 18.81 % 29,121,213 76.12 % 397,351 1.04 % 0 0 %
2 1397/05/22 1,631,660 4.29 % 7,136,942 18.75 % 28,965,538 76.09 % 483,878 1.27 % 0 0 %
3 1397/05/21 1,624,881 4.28 % 7,132,349 18.79 % 28,884,792 76.08 % 472,014 1.24 % 0 0 %
4 1397/05/20 1,614,464 4.25 % 7,123,577 18.75 % 28,936,084 76.17 % 462,813 1.22 % 0 0 %
5 1397/05/19 1,605,764 4.25 % 7,115,326 18.82 % 28,788,517 76.14 % 451,699 1.19 % 0 0 %
6 1397/05/18 1,605,764 4.25 % 7,112,229 18.82 % 28,788,517 76.16 % 439,939 1.16 % 0 0 %
7 1397/05/17 1,605,764 4.25 % 7,109,136 18.82 % 28,778,325 76.17 % 438,376 1.16 % 0 0 %
8 1397/05/16 1,586,123 4.24 % 7,100,558 18.99 % 27,986,398 74.87 % 858,251 2.3 % 0 0 %
9 1397/05/15 1,592,646 4.21 % 7,199,910 19.05 % 28,414,006 75.19 % 730,384 1.93 % 0 0 %
10 1397/05/15 1,592,646 4.21 % 7,199,910 19.05 % 28,414,006 75.19 % 730,384 1.93 % 0 0 %