ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/23 3,187,416 7.89 % 8,324,244 20.6 % 0 0 % 28,624,793 70.84 % 273,396 0.85 % 1,805,657 4.47 %
2 1397/11/22 3,170,077 7.84 % 8,318,610 20.58 % 0 0 % 28,674,255 70.93 % 263,904 0.83 % 1,795,748 4.44 %
3 1397/11/21 3,169,868 7.84 % 8,315,220 20.58 % 0 0 % 28,674,255 70.96 % 252,081 0.8 % 1,795,582 4.44 %
4 1397/11/20 2,982,603 7.41 % 8,273,266 20.56 % 0 0 % 28,732,193 71.42 % 243,406 0.78 % 1,599,892 3.98 %
5 1397/11/19 2,982,485 7.42 % 8,269,883 20.56 % 0 0 % 28,722,330 71.42 % 241,592 0.78 % 1,599,818 3.98 %
6 1397/11/18 2,982,348 7.42 % 8,266,505 20.56 % 0 0 % 28,722,330 71.45 % 229,831 0.75 % 1,599,743 3.98 %
7 1397/11/17 2,982,230 7.42 % 8,263,130 20.56 % 0 0 % 28,722,330 71.47 % 218,083 0.72 % 1,599,669 3.98 %
8 1397/11/16 2,965,398 7.38 % 8,259,035 20.56 % 0 0 % 28,730,453 71.52 % 215,974 0.72 % 1,583,182 3.94 %
9 1397/11/15 2,965,655 7.32 % 8,021,929 19.8 % 0 0 % 29,322,555 72.37 % 207,602 0.69 % 1,589,753 3.92 %
10 1397/11/15 2,965,655 7.32 % 8,021,929 19.8 % 0 0 % 29,322,555 72.37 % 207,602 0.69 % 1,589,753 3.92 %