صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۸,۳۷۶,۱۵۹ ۱۵.۴۹ % ۱۹,۷۱۹,۵۶۵ ۳۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۱۲,۰۶۶ ۴۷.۳۶ % ۳۶۷,۹۰۸ ۰.۳۹ % ۴,۰۶۴,۵۷۰ ۷.۵۲ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۸,۴۳۳,۶۱۴ ۱۵.۶ % ۱۹,۶۸۴,۵۱۷ ۳۶.۴ % ۰ ۰ % ۲۵,۵۹۰,۴۳۳ ۴۷.۳۲ % ۳۶۵,۳۲۰ ۰.۳۸ % ۴,۰۳۴,۷۸۷ ۷.۴۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۸,۲۸۷,۲۰۰ ۱۵.۴ % ۱۹,۶۸۱,۴۱۳ ۳۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۸۱,۰۰۶ ۴۷.۳۶ % ۳۵۲,۹۰۸ ۰.۳۶ % ۳,۹۰۶,۴۰۲ ۷.۲۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۸,۲۸۴,۹۴۶ ۱۵.۴۲ % ۱۹,۶۲۹,۱۹۹ ۳۶.۵۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۷۶,۲۳۵ ۴۷.۴۱ % ۳۴۰,۴۱۲ ۰.۳۴ % ۳,۸۳۱,۱۸۹ ۷.۱۳ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۸,۱۶۱,۳۳۱ ۱۵.۲۶ % ۱۹,۶۳۲,۹۸۷ ۳۶.۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۸۷,۷۰۸ ۴۷.۲۷ % ۴۱۳,۶۹۶ ۰.۴۸ % ۳,۷۱۵,۴۳۹ ۶.۹۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۸,۱۶۱,۳۳۱ ۱۵.۲۶ % ۱۹,۶۲۹,۸۶۶ ۳۶.۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۲۴,۵۸۵ ۴۷.۱۷ % ۴۶۵,۶۸۰ ۰.۵۸ % ۳,۷۱۵,۴۳۹ ۶.۹۵ %
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۸,۱۶۱,۳۳۱ ۱۵.۲۶ % ۱۹,۶۲۶,۷۴۶ ۳۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۰۸,۷۴۷ ۴۷.۱۵ % ۴۶۹,۸۶۶ ۰.۵۹ % ۳,۷۱۵,۴۳۹ ۶.۹۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۷,۹۸۹,۸۰۰ ۱۴.۹۹ % ۱۹,۶۲۸,۱۴۲ ۳۶.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۲۴,۸۸۶ ۴۷.۳۳ % ۴۵۷,۹۷۰ ۰.۵۷ % ۳,۷۲۷,۱۸۸ ۶.۹۹ %
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۷,۹۱۸,۱۶۴ ۱۴.۸۷ % ۱۹,۶۴۶,۱۸۳ ۳۶.۹ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۹۸,۴۵۴ ۴۷.۳۳ % ۴۸۲,۰۲۸ ۰.۶۱ % ۳,۷۵۱,۳۱۶ ۷.۰۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۷,۸۹۳,۷۱۰ ۱۴.۸۶ % ۱۹,۶۱۹,۳۶۴ ۳۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۵۲,۴۱۵ ۴۷.۳۴ % ۴۷۱,۰۴۸ ۰.۶ % ۳,۸۱۱,۶۴۸ ۷.۱۷ %