صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۴,۰۵۹,۸۸۴ ۹.۷۲ % ۱۶,۱۰۵,۱۶۱ ۳۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۳۴,۴۶۴ ۵۰.۸۲ % ۳۸۱,۲۶۹ ۱.۳۶ % ۱,۷۱۲,۸۵۰ ۴.۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۴,۱۱۳,۳۹۹ ۹.۸۵ % ۱۶,۱۵۰,۲۹۱ ۳۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۲۶,۹۸۴ ۵۰.۵۸ % ۳۷۴,۸۱۹ ۱.۳۵ % ۱,۷۳۶,۱۴۴ ۴.۱۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۴,۱۰۰,۰۷۷ ۹.۸۳ % ۱۶,۱۴۰,۰۱۰ ۳۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۸۴,۸۸۷ ۵۰.۵۴ % ۳۹۰,۸۵۳ ۱.۳۶ % ۱,۷۳۷,۵۵۱ ۴.۱۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۴,۱۴۹,۲۹۷ ۹.۹۴ % ۱۶,۱۲۶,۵۹۱ ۳۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۷۷,۷۱۳ ۵۰.۴۸ % ۴۰۰,۶۴۸ ۱.۳۶ % ۱,۷۶۲,۶۹۵ ۴.۲۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۴,۱۲۹,۰۳۱ ۹.۹۳ % ۱۶,۱۰۳,۶۱۳ ۳۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۸۱,۴۰۶ ۵۰.۴۶ % ۳۶۳,۳۹۴ ۱.۳۲ % ۱,۷۴۱,۲۲۳ ۴.۱۹ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۴,۱۲۸,۹۹۹ ۹.۹۳ % ۱۶,۰۹۷,۸۱۳ ۳۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۸۱,۴۰۶ ۵۰.۴۸ % ۳۵۴,۳۹۸ ۱.۳ % ۱,۷۴۱,۱۹۲ ۴.۱۹ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۴,۱۲۸,۹۶۸ ۹.۹۴ % ۱۶,۱۳۱,۷۷۴ ۳۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۴۱,۶۵۰ ۵۰.۴ % ۳۴۵,۴۱۱ ۱.۲۸ % ۱,۷۴۱,۱۶۱ ۴.۱۹ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۴,۱۰۶,۶۷۸ ۹.۸۵ % ۱۶,۱۰۷,۴۶۶ ۳۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۳۷,۹۸۷ ۵۰.۷۲ % ۳۲۵,۰۸۲ ۱.۲۴ % ۱,۷۳۲,۸۰۷ ۴.۱۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۴,۱۰۶,۶۴۷ ۹.۸۶ % ۱۶,۱۰۱,۶۸۳ ۳۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۳۵,۴۳۹ ۵۰.۷۳ % ۳۱۸,۵۴۹ ۱.۲۳ % ۱,۷۳۲,۷۷۶ ۴.۱۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۴,۱۰۶,۶۱۶ ۹.۸۶ % ۱۶,۰۹۵,۹۰۵ ۳۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۳۵,۴۳۹ ۵۰.۷۵ % ۳۰۹,۵۶۲ ۱.۲۱ % ۱,۷۳۲,۷۴۵ ۴.۱۶ %