ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/26 2,564,758 7.04 % 7,841,761 21.54 % 0 0 % 25,734,695 70.68 % 269,397 0.91 % 0 0 %
2 1397/09/25 2,566,582 7.03 % 7,821,334 21.42 % 0 0 % 25,868,907 70.84 % 259,512 0.88 % 0 0 %
3 1397/09/24 2,590,048 7.04 % 7,786,490 21.18 % 0 0 % 26,143,696 71.1 % 249,092 0.84 % 0 0 %
4 1397/09/23 2,569,624 7.04 % 7,786,122 21.33 % 0 0 % 25,902,061 70.97 % 238,327 0.82 % 0 0 %
5 1397/09/22 2,569,624 7.04 % 7,782,872 21.33 % 0 0 % 25,902,061 71 % 227,886 0.79 % 0 0 %
6 1397/09/21 2,569,624 7.05 % 7,818,481 21.44 % 0 0 % 25,863,161 70.92 % 217,071 0.76 % 0 0 %
7 1397/09/20 2,563,822 7.07 % 7,814,928 21.55 % 0 0 % 25,678,548 70.81 % 206,833 0.74 % 0 0 %
8 1397/09/19 2,537,348 7.03 % 7,825,372 21.67 % 0 0 % 25,543,400 70.73 % 206,058 0.74 % 0 0 %
9 1397/09/18 2,514,554 6.95 % 7,839,865 21.68 % 0 0 % 25,615,654 70.83 % 195,828 0.71 % 0 0 %
10 1397/09/17 2,498,025 6.93 % 7,845,010 21.76 % 0 0 % 25,516,108 70.78 % 191,744 0.7 % 0 0 %