ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/28 1,511,436 4.9 % 4,489,989 14.54 % 24,634,802 79.8 % 235,991 0.76 % 960,058 3.11 %
2 1396/11/27 1,509,083 4.95 % 4,490,097 14.71 % 24,291,587 79.6 % 225,065 0.74 % 960,034 3.15 %
3 1396/11/26 1,509,083 4.95 % 4,487,674 14.71 % 24,291,587 79.64 % 214,115 0.7 % 960,034 3.15 %
4 1396/11/25 1,509,083 4.95 % 4,485,683 14.71 % 24,291,155 79.67 % 203,176 0.67 % 960,034 3.15 %
5 1396/11/24 1,503,867 4.93 % 4,483,372 14.71 % 24,295,294 79.72 % 192,277 0.63 % 959,743 3.15 %
6 1396/11/23 1,507,643 4.97 % 4,515,007 14.89 % 24,113,981 79.54 % 181,423 0.6 % 964,474 3.18 %
7 1396/11/22 1,508,019 4.95 % 4,512,667 14.82 % 24,251,436 79.66 % 170,551 0.56 % 947,318 3.11 %
8 1396/11/21 1,508,019 4.96 % 4,510,244 14.82 % 24,251,436 79.7 % 159,665 0.52 % 947,318 3.11 %
9 1396/11/20 1,510,702 4.95 % 4,507,941 14.77 % 24,344,913 79.79 % 148,788 0.49 % 948,955 3.11 %
10 1396/11/19 1,510,702 4.95 % 4,505,518 14.77 % 24,344,913 79.82 % 137,897 0.45 % 948,955 3.11 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق