صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۴,۸۰۸,۹۳۸ ۱۱.۴۷ % ۸,۳۵۲,۲۴۵ ۱۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۸,۲۱۳,۲۲۷ ۶۷.۳ % ۵۴۵,۶۲۸ ۱.۳ % ۲,۲۰۳,۵۲۳ ۵.۲۶ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۴,۷۰۰,۱۹۸ ۱۱.۱۷ % ۸,۳۶۰,۰۰۲ ۱۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۸,۳۴۳,۵۵۰ ۶۷.۳۴ % ۶۸۴,۵۲۰ ۱.۶۳ % ۲,۲۲۷,۴۵۳ ۵.۲۹ %
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۴,۷۰۰,۱۹۸ ۱۱.۱۷ % ۸,۳۵۸,۳۰۶ ۱۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۸,۳۴۳,۵۵۰ ۶۷.۳۶ % ۶۷۳,۹۸۶ ۱.۶ % ۲,۲۲۷,۴۵۳ ۵.۲۹ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۴,۷۰۰,۱۹۸ ۱۱.۱۸ % ۱۲,۱۴۷,۸۶۴ ۲۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۱۱,۴۳۸ ۵۸.۲۸ % ۶۹۵,۸۹۱ ۱.۶۵ % ۲,۲۲۷,۴۵۳ ۵.۳ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۴,۸۴۷,۱۴۳ ۱۱.۵ % ۱۲,۱۵۴,۹۶۵ ۲۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۴۴,۷۵۵ ۵۸.۲۶ % ۵۸۵,۵۵۹ ۱.۳۹ % ۲,۱۸۵,۴۲۱ ۵.۱۹ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۴,۹۰۳,۳۹۷ ۱۱.۶۱ % ۱۲,۱۵۱,۵۵۷ ۲۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۳۲,۸۵۵ ۵۸.۳۳ % ۵۴۰,۵۸۵ ۱.۲۸ % ۲,۱۵۹,۷۵۲ ۵.۱۱ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۵,۰۷۶,۷۳۸ ۱۲ % ۱۲,۱۴۴,۲۹۳ ۲۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۰۰,۶۶۶ ۵۸.۶۳ % ۲۷۵,۹۸۵ ۰.۶۵ % ۲,۲۴۹,۲۴۲ ۵.۳۲ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۴,۹۴۸,۰۱۸ ۱۱.۷۳ % ۱۲,۱۲۱,۰۴۱ ۲۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۸۱۰,۷۱۷ ۵۸.۸۲ % ۲۹۹,۵۵۳ ۰.۷۱ % ۲,۱۹۵,۱۱۴ ۵.۲ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۴,۸۹۳,۷۰۲ ۱۱.۶۳ % ۱۲,۱۱۵,۶۸۹ ۲۸.۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۷۷۳,۲۵۰ ۵۸.۸۹ % ۲۸۳,۹۴۴ ۰.۶۷ % ۲,۱۸۲,۴۰۹ ۵.۱۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۴,۸۹۳,۷۰۲ ۱۱.۶۴ % ۱۲,۱۱۱,۸۲۸ ۲۸.۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۷۷۱,۲۷۸ ۵۸.۹۱ % ۲۷۵,۲۴۱ ۰.۶۵ % ۲,۱۸۲,۴۰۹ ۵.۱۹ %