ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/27 3,170,273 7.74 % 12,486,448 30.48 % 0 0 % 24,986,214 60.99 % 324,412 1.05 % 1,405,289 3.43 %
2 1398/03/26 3,133,868 7.65 % 12,505,054 30.54 % 0 0 % 24,974,612 61 % 330,304 1.11 % 1,398,080 3.41 %
3 1398/03/25 3,039,356 7.45 % 12,490,152 30.62 % 0 0 % 24,430,056 59.88 % 836,403 2.35 % 1,375,475 3.37 %
4 1398/03/24 3,018,667 7.4 % 12,465,100 30.54 % 0 0 % 24,477,194 59.96 % 859,108 2.4 % 1,386,614 3.4 %
5 1398/03/23 3,018,667 7.4 % 12,459,933 30.54 % 0 0 % 24,477,194 59.99 % 848,789 2.38 % 1,386,614 3.4 %
6 1398/03/22 3,018,667 7.4 % 12,454,772 30.53 % 0 0 % 24,477,194 60.01 % 838,431 2.36 % 1,386,614 3.4 %
7 1398/03/21 2,975,453 7.31 % 12,483,135 30.65 % 0 0 % 24,417,196 59.96 % 847,371 2.38 % 1,379,063 3.39 %
8 1398/03/20 3,602,051 8.85 % 12,422,187 30.53 % 0 0 % 24,373,131 59.91 % 286,333 1 % 1,847,827 4.54 %
9 1398/03/19 3,607,095 8.87 % 12,411,211 30.51 % 0 0 % 24,186,152 59.46 % 470,150 1.45 % 1,851,918 4.55 %
10 1398/03/18 3,560,125 8.77 % 12,448,125 30.68 % 0 0 % 24,163,775 59.55 % 403,831 1.16 % 1,832,530 4.52 %