ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/29 2,565,785 7.5 % 7,360,020 21.51 % 0 0 % 23,925,013 69.91 % 370,781 1.27 % 0 0 %
2 1397/07/28 2,612,869 7.59 % 7,372,101 21.42 % 0 0 % 24,136,603 70.13 % 295,009 1.04 % 0 0 %
3 1397/07/27 2,562,660 7.47 % 7,421,998 21.62 % 0 0 % 24,046,047 70.05 % 297,384 1.05 % 0 0 %
4 1397/07/26 2,562,660 7.47 % 7,418,748 21.62 % 0 0 % 24,046,047 70.07 % 287,656 1.02 % 0 0 %
5 1397/07/25 2,562,660 7.47 % 7,415,500 21.62 % 0 0 % 24,046,047 70.1 % 277,544 0.99 % 0 0 %
6 1397/07/24 2,575,798 7.51 % 7,393,344 21.54 % 0 0 % 24,080,116 70.17 % 269,907 0.97 % 0 0 %
7 1397/07/23 2,592,813 7.56 % 7,401,998 21.57 % 0 0 % 24,081,924 70.18 % 235,798 0.87 % 0 0 %
8 1397/07/22 2,560,274 7.46 % 7,424,920 21.64 % 0 0 % 24,084,449 70.2 % 238,943 0.92 % 0 0 %
9 1397/07/21 2,571,715 7.5 % 7,403,329 21.6 % 0 0 % 24,051,440 70.17 % 251,092 0.96 % 0 0 %
10 1397/07/20 2,614,483 7.64 % 7,350,097 21.48 % 0 0 % 24,011,776 70.18 % 237,866 0.92 % 0 0 %