ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/03 3,402,631 8.39 % 11,736,129 28.93 % 0 0 % 25,129,559 61.94 % 304,566 0.94 % 1,744,116 4.3 %
2 1398/02/02 3,416,725 8.44 % 11,719,865 28.93 % 0 0 % 25,074,290 61.9 % 293,992 0.91 % 1,751,505 4.32 %
3 1398/02/01 3,416,407 8.48 % 11,696,396 29.02 % 0 0 % 24,914,736 61.81 % 283,427 0.89 % 1,755,041 4.35 %
4 1398/01/31 3,416,407 8.48 % 11,691,411 29.01 % 0 0 % 24,914,736 61.83 % 272,870 0.86 % 1,755,041 4.36 %
5 1398/01/30 3,335,623 8.26 % 11,707,750 28.98 % 0 0 % 25,092,154 62.11 % 264,598 0.84 % 1,719,757 4.26 %
6 1398/01/29 3,335,623 8.26 % 11,702,746 28.98 % 0 0 % 25,027,917 61.97 % 318,230 0.97 % 1,719,757 4.26 %
7 1398/01/28 3,335,623 8.26 % 11,697,747 28.97 % 0 0 % 25,037,199 62 % 309,033 0.95 % 1,719,757 4.26 %
8 1398/01/27 3,355,037 8.31 % 11,677,807 28.92 % 0 0 % 25,029,600 61.99 % 314,584 0.96 % 1,730,957 4.29 %
9 1398/01/26 3,389,770 8.41 % 11,654,469 28.92 % 0 0 % 24,959,132 61.94 % 291,651 0.91 % 1,738,901 4.32 %
10 1398/01/25 3,330,269 8.26 % 11,659,062 28.91 % 0 0 % 25,056,635 62.13 % 285,660 0.89 % 1,709,618 4.24 %