صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۳,۹۶۵,۹۱۳ ۹.۵۱ % ۱۳,۹۳۹,۱۴۷ ۳۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۳۱,۸۵۲ ۵۶.۲۱ % ۳۴۹,۶۴۷ ۱.۱۷ % ۱,۷۱۵,۵۶۴ ۴.۱۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۳,۹۳۵,۲۲۰ ۹.۴۷ % ۱۳,۹۱۹,۱۵۰ ۳۳.۵ % ۰ ۰ % ۲۳,۳۶۱,۷۷۳ ۵۶.۲۲ % ۳۳۹,۰۸۴ ۱.۱۵ % ۱,۷۰۳,۵۵۸ ۴.۱ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۳,۹۲۰,۹۸۳ ۹.۴۹ % ۱۳,۹۱۲,۷۶۸ ۳۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۴۰,۳۹۵ ۵۶.۰۱ % ۳۴۰,۴۴۷ ۱.۱۶ % ۱,۶۹۲,۶۶۴ ۴.۱ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۳,۹۹۰,۳۴۶ ۹.۵۹ % ۱۳,۹۲۹,۶۰۷ ۳۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۳,۳۷۱,۴۹۴ ۵۶.۱۵ % ۳۳۳,۵۶۰ ۱.۱۴ % ۱,۷۲۷,۸۱۱ ۴.۱۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۳,۹۸۲,۷۸۷ ۹.۵۶ % ۱۳,۹۱۴,۳۵۹ ۳۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۴۱,۱۶۵ ۵۶.۲۸ % ۳۱۴,۴۴۱ ۱.۰۹ % ۱,۷۱۴,۲۸۶ ۴.۱۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۳,۹۸۲,۷۸۷ ۹.۵۷ % ۱۳,۹۰۹,۸۲۴ ۳۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۴۱,۱۶۵ ۵۶.۳ % ۳۰۴,۴۵۵ ۱.۰۷ % ۱,۷۱۴,۲۸۶ ۴.۱۲ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۳,۹۸۲,۷۸۷ ۹.۵۷ % ۱۳,۹۰۵,۲۹۴ ۳۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۲۷,۶۸۱ ۵۶.۲۹ % ۳۰۷,۲۴۰ ۱.۰۹ % ۱,۷۱۴,۲۸۶ ۴.۱۲ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۳,۹۹۶,۲۰۵ ۹.۶۱ % ۱۳,۸۸۵,۴۲۸ ۳۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۳۹۸,۹۵۲ ۵۶.۲۶ % ۳۱۱,۲۹۱ ۱.۱ % ۱,۷۲۲,۴۴۰ ۴.۱۴ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۳,۹۵۷,۷۰۳ ۹.۵۳ % ۱۳,۸۶۵,۳۱۳ ۳۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۰۲,۷۳۴ ۵۶.۳۶ % ۳۰۱,۴۴۴ ۱.۰۸ % ۱,۷۰۸,۳۳۹ ۴.۱۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۳,۹۶۱,۳۱۴ ۹.۵۴ % ۱۳,۹۰۸,۴۸۸ ۳۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۳۵۵,۹۲۵ ۵۶.۲۷ % ۲۸۲,۶۷۲ ۱.۰۳ % ۱,۷۱۴,۹۲۱ ۴.۱۳ %