صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۷,۶۴۰,۳۸۶ ۳۲.۲۶ % ۹,۸۲۳,۴۹۵ ۱۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۲۶,۹۶۴,۹۰۹ ۴۹.۳۱ % ۲۵۴,۵۴۵ ۰.۴۷ % ۸,۸۰۸,۳۲۸ ۱۶.۱۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۷,۶۲۳,۷۴۷ ۳۲.۲۵ % ۹,۷۹۷,۵۳۸ ۱۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۶,۹۲۳,۴۳۳ ۴۹.۲۷ % ۳۰۰,۹۲۴ ۰.۵۵ % ۸,۸۸۰,۸۱۵ ۱۶.۲۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۷,۱۷۱,۰۴۹ ۳۱.۵۴ % ۹,۸۰۹,۳۷۴ ۱۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۷۴,۶۱۷ ۴۹.۹۱ % ۲۹۴,۶۰۵ ۰.۵۴ % ۸,۶۵۹,۶۷۳ ۱۵.۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۶,۵۹۹,۷۴۶ ۳۰.۳۵ % ۹,۸۴۶,۸۳۹ ۱۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۷,۹۸۸,۷۶۰ ۵۱.۱۸ % ۲۵۱,۹۸۲ ۰.۴۶ % ۸,۲۷۸,۵۱۱ ۱۵.۱۴ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۶,۲۰۷,۶۲۹ ۲۹.۸۲ % ۹,۸۵۵,۹۶۲ ۱۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۸,۰۴۰,۲۰۳ ۵۱.۶ % ۲۴۰,۱۳۷ ۰.۴۴ % ۸,۰۲۴,۱۰۸ ۱۴.۷۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۶,۳۵۰,۳۷۰ ۳۰.۰۳ % ۹,۸۶۷,۳۵۲ ۱۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۷,۹۰۰,۳۲۵ ۵۱.۲۵ % ۳۲۲,۷۷۶ ۰.۵۹ % ۸,۲۳۵,۹۹۶ ۱۵.۱۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۶,۳۵۰,۳۷۰ ۳۰.۰۴ % ۹,۸۶۵,۹۹۸ ۱۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۷۴,۱۵۷ ۵۱.۲۱ % ۳۳۷,۰۳۶ ۰.۶۲ % ۸,۲۳۵,۹۹۶ ۱۵.۱۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۶,۳۵۰,۳۷۰ ۳۰.۰۵ % ۹,۸۶۴,۶۴۶ ۱۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۷۴,۱۵۷ ۵۱.۲۳ % ۳۲۵,۱۳۸ ۰.۶ % ۸,۲۳۵,۹۹۶ ۱۵.۱۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۵,۷۵۱,۷۲۳ ۲۹.۲۸ % ۹,۸۶۸,۰۶۰ ۱۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۷,۸۳۰,۰۰۶ ۵۱.۷۳ % ۳۴۴,۴۷۰ ۰.۶۴ % ۷,۹۳۶,۱۱۸ ۱۴.۷۵ %