صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۰.۱۶ ۰.۳۸ ۷۹.۶۶ ۲۹۳.۱۱
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰.۲۷ ۰.۶۱ ۱۶۳.۸ ۸۳۶.۸
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ (۰.۰۴) ۴.۸۹ (۱۴.۸۷) ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۰.۰۲ ۲.۱ ۷.۴۸ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰ ۰.۵۲ (۰.۴۳) ۵۷۵.۸
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۲۶ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۷۹ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۰.۰۵ ۴.۲۷ ۱۷.۸۵ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۰.۰۶ ۴.۳۸ ۲۶.۱۹ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۰.۰۸ (۰.۶۷) ۳۲.۲۵ (۹۱.۴۷)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰ ۱.۷۵ (۱.۵) ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰.۱۷ ۳.۳ ۸۲.۸۹ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۱۱ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۷۵ ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۰۹ ۲.۰۴ ۳۸.۵۸ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۰.۰۱ ۳.۶۹ ۱.۹۷ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۰.۰۷ ۳.۱۳ ۳۰.۷۴ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ (۰.۰۴) ۲.۳۸ (۱۳.۲۷) ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۰.۰۴ ۳.۳۳ ۱۶.۰۱ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱