صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۰.۰۷۸ %۰.۶۴۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۰.۲۹۳ (۰.۶۴۱)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۱.۳۶۸ %۱.۰۹۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۴.۶۲۷ %۱۴.۴۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۹.۵۲ %۴۱.۶۰۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۱۹.۴۷۵ %۷۳.۲۹۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ %۷۵.۸۳ %۳۸۷.۱۱۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۸.۳۶ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۵۶.۶۴)% (۹۷.۴۶)%