صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ %۰.۱۶۱ %۰.۳۷۶
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ %۰.۴۶ %۸.۷۲۶
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ %۱.۶۰۷ %۵۶.۷۲۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ %۴.۹۱۷ %۱۹۳.۶۱۸
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ %۹.۵۷۶ %۳۹۵.۶۴۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ %۱۸.۹۵۵ %۶۰۵.۰۷۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ %۸۷.۷۷۸ %۲۷۰۳.۵۸۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۱.۶۵ %۱۲۶۰۰
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۵۶.۶۴)% (۹۸.۶۲)%