صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ %۰.۰۴۳ %۲.۶۳۳
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ %۰.۴۰۱ %۱۳.۹۳۹
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ %۱.۴۲۶ %۱۷.۰۲۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ %۴.۱۸۹ %۳۶.۰۲۳
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ %۹.۰۷ %۶۲.۰۰۴
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ %۱۹.۲۲۷ %۱۴۷.۵۶۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ %۷۸.۶۶۶ %۵۵۵.۴۱۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۳۵.۲ %۶۰۸۸۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۵۶.۴۱)% (۹۹.۴۸)%