صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ %۰.۰۸۱ (۳.۴۵۵)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ %۰.۳۰۲ (۰.۷۷۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ %۱.۷۰۷ (۷.۶۴۹)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ %۵.۱۸ %۱۴.۶۷۴
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ %۱۰.۱۵۴ %۲۰۶.۰۱۳
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ %۱۸.۹۷۶ %۴۲۸.۰۱۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ %۹۲.۰۳۶ %۲۴۵۰.۱۹۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۹.۹۵ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۵۶.۴۱)% (۹۹.۵۲)%