صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/03/07 1398/03/07 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ 1398/02/31 دانلود
1398/02/09 1398/02/09 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ 1398/01/31 دانلود
1398/01/07 1398/01/07 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ 1397/12/29 دانلود
1397/12/27 1397/12/27 صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به 1397/11/30 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/12/27 1397/12/27 گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 1397/11/30 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/12/15 1397/12/15 صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به 1397/08/30(حسابرسی شده)(اصلاحیه) دانلود
1397/12/08 1397/12/08 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ 1397/11/30 دانلود
1397/11/10 1397/11/10 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ 1397/10/30 دانلود
1397/10/20 1397/10/20 گزارش عملکرد صندوق سال مالی 1397/08/30(حسابرسی شده) دانلود
1397/10/20 1397/10/20 صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به 1397/08/30(حسابرسی شده) دانلود
1397/10/08 1397/10/08 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ 1397/09/30 دانلود
1397/09/26 1397/09/26 گزارش عملکرد صندوق سال مالی 1397/08/30(حسابرسی نشده) دانلود
1397/09/26 1397/09/26 صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به 1397/08/30(حسابرسی نشده) دانلود
1397/09/10 1397/09/10 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ 1397/08/30 دانلود
1397/08/09 1397/08/09 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ 1397/07/30 دانلود
1397/08/09 1397/08/09 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ 1397/06/31 دانلود
1397/06/27 1397/06/27 صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به 1397/05/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/06/27 1397/06/27 گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1397/05/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/06/24 1397/06/24 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ 1397/05/31 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ 1397/04/31 دانلود
1397/04/31 1397/04/31 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1397/02/31 (حسابرسی شده) دانلود
1397/04/31 1397/04/31 صورت های مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به 1397/02/31 (حسابرسی شده ) دانلود
1397/04/10 1397/04/10 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ 1397/03/31 دانلود
1397/04/02 1397/04/02 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1397.02.31(حسابرسی نشده) دانلود
1397/04/02 1397/04/02 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1397.02.31(حسابرسی نشده) دانلود
1397/03/09 1397/03/09 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ 1397/02/31 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ 1397/01/31 دانلود
1397/01/26 1397/01/26 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ 1396/12/29 دانلود
1396/12/27 1396/12/27 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1396.11.30(حسابرسی نشده) دانلود
1396/12/27 1396/12/27 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1396.11.30(حسابرسی نشده) دانلود
1396/12/09 1396/12/09 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ 1396/11/30 دانلود
1396/11/11 1396/11/11 صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به 1396/08/30(حسابرسی شده) دانلود
1396/11/11 1396/11/11 گزارش عملکرد سالانه صندوق امیدانصار منتهی به 1396/08/30(حسابرسی شده) دانلود
1396/11/10 1396/11/10 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ1396/09/30 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ1396/10/30 دانلود
1396/09/29 1396/09/29 گزارش عملکرد صندوق سال مالی (حسابرسی نشده)1395/08/30 دانلود
1396/09/29 1396/09/29 صورت های مالی سالانه منتهی به 1395/08/30(حسابرسی نشده) دانلود
1396/06/29 1396/06/29 گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1396/05/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/06/29 1396/06/29 صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به 1396/05/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/03 1396/05/03 صورت های مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به 1395/02/31 (حسابرسی شده ) دانلود
1396/05/03 1396/05/03 گزارش عملکرددوره میانی شش ماهه منتهی به 1395/02/31 (حسابرسی شده ) دانلود
1396/03/29 1396/03/29 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/02/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/03/29 1396/03/29 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی 1396/02/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/12/24 1395/12/24 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1395/11/30(حسابرسی نشده) دانلود
1395/12/24 1395/12/24 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1395/11/30(حسابرسی نشده) دانلود
1395/11/02 1395/11/02 صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به 1395/08/30(حسابرسی شده) دانلود
1395/11/02 1395/11/02 گزارش عملکرد سالانه صندوق امیدانصار منتهی به 1395/08/30(حسابرسی شده) دانلود
1395/09/29 1395/09/29 صورت های مالی سالانه منتهی به 1395/08/30(حسابرسی نشده) دانلود
1395/09/29 1395/09/29 گزارش عملکرد صندوق سال مالی 1395/08/30(حسابرسی نشده) دانلود
1395/09/29 1395/09/29 صورت های مالی سالانه منتهی به 1395/08/30(حسابرسی نشده) دانلود
1395/06/29 1395/06/29 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت امید انصار منتهی به 1395/05/31 دانلود
1395/06/29 1395/06/29 صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به 1395/05/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/04/31 1395/04/31 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به 1395/02/31 (حسابرسی شده ) دانلود
1395/04/31 1395/04/31 صورتهای مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به 1395/02/31 (حسابرسی شده ) دانلود
1395/03/18 1395/03/18 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ 95.02.31(حسابرسی نشده) دانلود
1395/03/18 1395/03/18 صورتهاي مالي صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اميد انصارمنتهی به تاريخ 1395.02.31(حسابرسي نشده) دانلود
1394/12/26 1394/12/26 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1394.11.30(حسابرسی نشده) دانلود
1394/12/22 1394/12/22 صورت های مالی سالانه منتهی به 30/08/1394(حسابرسی شده) دانلود
1394/12/17 1394/12/17 گزارش عملکرد صندوق سال مالی 1394/08/30 دانلود
1394/11/13 1394/11/13 صورت های مالی سالانه منتهی به 1394/08/30(حسابرسی نشده) دانلود