صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸۷.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی شده)(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ گزارش عملکرد صندوق سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صورت های مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۱.۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۱.۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ گزارش عملکرد سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سال مالی (حسابرسی نشده)۱۳۹۵/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ صورت های مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ گزارش عملکرددوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ گزارش عملکرد سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سال مالی ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت امید انصار منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ صورتهای مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۹۵.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ صورتهاي مالي صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اميد انصارمنتهی به تاريخ ۱۳۹۵.۰۲.۳۱(حسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۱۱.۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۴(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ گزارش عملکرد صندوق سال مالی ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود