صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۹۹.۰۵.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۹۹.۰۵.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۵/۳۱(نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۴/۳۱(نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۹۹.۰۲.۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصارمنتهی به تاریخ ۱۳۹۹.۰۲.۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۳/۳۱(نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۹۹.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصارمنتهی به تاریخ ۱۳۹۹.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۲/۳۱(نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۲/۳۱(نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۹/۰۱/۳۱(نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاریبادرآمد ثابت امیدانصارمنتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ صورت مالی صندوق سرمایه گذاریبادرآمد ثابت امیدانصارمنتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امیدانصارمنتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰( حسابرسی شده)اصلاحی دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ صورت مالی صندوق سرمایه گذاریبادرآمد ثابت امیدانصارمنتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاریبادرآمد ثابت امیدانصارمنتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ صورت مالی صندوق سرمایه گذاریبادرآمد ثابت امیدانصارمنتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاریبادرآمد ثابت امیدانصارمنتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰( حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ۱ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸۷.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی شده)(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ گزارش عملکرد صندوق سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صورت های مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۱.۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶.۱۱.۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ گزارش عملکرد سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سال مالی (حسابرسی نشده)۱۳۹۵/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ صورت های مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ گزارش عملکرددوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ گزارش عملکرد سالانه صندوق امیدانصار منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سال مالی ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت امید انصار منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ صورتهای مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ ۹۵.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصارمنتهی به تاریخ ۱۳۹۵.۰۲.۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۱۱.۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۴(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ گزارش عملکرد صندوق سال مالی ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود