صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/11/11 1396/11/11 صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به 1396/08/30(حسابرسی شده) دانلود
1396/11/11 1396/11/11 گزارش عملکرد سالانه صندوق امیدانصار منتهی به 1396/08/30(حسابرسی شده) دانلود
1396/11/10 1396/11/10 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ1396/09/30 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 گزارش صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار منتهي به تاريخ1396/10/30 دانلود
1396/09/29 1396/09/29 گزارش عملکرد صندوق سال مالی (حسابرسی نشده)1395/08/30 دانلود
1396/09/29 1396/09/29 صورت های مالی سالانه منتهی به 1395/08/30(حسابرسی نشده) دانلود
1396/06/29 1396/06/29 گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 1396/05/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/06/29 1396/06/29 صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به 1396/05/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/05/03 1396/05/03 صورت های مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به 1395/02/31 (حسابرسی شده ) دانلود
1396/05/03 1396/05/03 گزارش عملکرددوره میانی شش ماهه منتهی به 1395/02/31 (حسابرسی شده ) دانلود
1396/03/29 1396/03/29 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/02/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1396/03/29 1396/03/29 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی 1396/02/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/12/24 1395/12/24 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1395/11/30(حسابرسی نشده) دانلود
1395/12/24 1395/12/24 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1395/11/30(حسابرسی نشده) دانلود
1395/11/02 1395/11/02 صورت های مالی سالانه صندوق امیدانصار منتهی به 1395/08/30(حسابرسی شده) دانلود
1395/11/02 1395/11/02 گزارش عملکرد سالانه صندوق امیدانصار منتهی به 1395/08/30(حسابرسی شده) دانلود
1395/09/29 1395/09/29 صورت های مالی سالانه منتهی به 1395/08/30(حسابرسی نشده) دانلود
1395/09/29 1395/09/29 گزارش عملکرد صندوق سال مالی 1395/08/30(حسابرسی نشده) دانلود
1395/09/29 1395/09/29 صورت های مالی سالانه منتهی به 1395/08/30(حسابرسی نشده) دانلود
1395/06/29 1395/06/29 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت امید انصار منتهی به 1395/05/31 دانلود
1395/06/29 1395/06/29 صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به 1395/05/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1395/04/31 1395/04/31 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به 1395/02/31 (حسابرسی شده ) دانلود
1395/04/31 1395/04/31 صورتهای مالی دوره میانی شش ماهه منتهی به 1395/02/31 (حسابرسی شده ) دانلود
1395/03/18 1395/03/18 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار منتهی به تاریخ 95.02.31(حسابرسی نشده) دانلود
1395/03/18 1395/03/18 صورتهاي مالي صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اميد انصارمنتهی به تاريخ 1395.02.31(حسابرسي نشده) دانلود
1394/12/26 1394/12/26 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1394.11.30(حسابرسی نشده) دانلود
1394/12/22 1394/12/22 صورت های مالی سالانه منتهی به 30/08/1394(حسابرسی شده) دانلود
1394/12/17 1394/12/17 گزارش عملکرد صندوق سال مالی 1394/08/30 دانلود
1394/11/13 1394/11/13 صورت های مالی سالانه منتهی به 1394/08/30(حسابرسی نشده) دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق