مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع مورخ 1397/10/08 دریافت خبر 1397/10/09
2 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار منتهی به 1397/10/08 دریافت خبر 1397/09/26
3 مجوز سازمان برای صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/12 (تمدید مجوز فعالیت) دریافت خبر 1397/09/11
4 مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای مصوبات مجمع مورخ 1397/07/21 دریافت خبر 1397/08/28
5 صورتجلسه و اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/08/12 دریافت خبر 1397/08/13
6 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصاردر تاریخ 1397/08/12 دریافت خبر 1397/08/01
7 صورتجلسه و اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/07/21 دریافت خبر 1397/07/21
8 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دریافت خبر 1397/07/11
9 تصویب صورتجلسه مجمع 24/11/96 دریافت خبر 1396/12/12
10 تصویب صورتجلسه مجمع 09.11 دریافت خبر 1396/10/24
11 تصویب صورتجلسه مجمع 96/09/11 دریافت خبر 1396/09/22
12 صورتجلسه07.25 دریافت خبر 1396/08/07
13 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ1396/07/11 دریافت خبر 1396/07/26
14 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ1396/07/11 دریافت خبر 1396/07/26
15 تصویب صورتجلسه مجمع 96/07/11 دریافت خبر 1396/07/26
16 تصویب صورتجلسه مجمع 96/03/09 دریافت خبر 1396/04/04
17 صورتجلسه مجمع 19/11/1395صندوق امیدانصار(افزایش نرخ پیش بینی شده سود سالانه از 16درصدبه18درصد ) دریافت خبر 1395/12/25
18 صورتجلسه مجمع 19/11/1395صندوق امیدانصار(تصویب صورتهای مالی منتهی به 30/08/1395) دریافت خبر 1395/12/18
19 تغییر نرخ بازده پیش بینی شده از 20درصد به 16 درصد دریافت خبر 1395/05/25
20 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1395/04/15 صندوق با درآمد ثابت امید انصار مبنی بر تغییر نرخ بازده پیش بینی شده دریافت خبر 1395/05/23
21 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1395/02/12 صندوق امید انصار در خصوص افزایش حداکثر واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران دریافت خبر 1395/04/29
22 دعوت به مجمع مورخ 1395.04.15 دریافت خبر 1395/04/15
23 صورتجلسه مجمع مورخه 1395.02.01 دریافت خبر 1395/02/04
24 صورتجلسه مجمع مورخه 1394.12.24 دریافت خبر 1395/01/17
25 آگهي دعوت به مجمع عمومي ساليانه دریافت خبر 1394/12/24
26 صورتجلسه مجمع مورخه1394/09/17 دریافت خبر 1394/11/19
27 صورتجلسه مجمع مورخه 1394/09/17 دریافت خبر 1394/09/22
28 آگهي دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/09/22
29 صورتجلسه مجمع موسس صندوق با درآمد ثابت اميد انصار دریافت خبر 1394/08/06