صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۲ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۳ ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(ساعت ۱۱:۰۰مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴)تمدید مجوزدوره فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۴ اسامی حاضرین درمجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱صندوق امیدانصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق امیدانصار(تصمیم گیری در خصوص حذف نرخ بازدهی پیش بینی سالانه بند ۴-۲- امید نامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۶ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۷ اسامی حاضرین درمجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴صندوق امیدانصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۹ روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۱۰ ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(ساعت ۱۴:۴۵مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۱۱ ثبت صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۹( بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۱۲ ثبت صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۹( تصویب صورت مالی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۱۳ اسامی حاضرین درمجامع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹صندوق امیدانصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق امیدانصار ( تصویب بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق امیدانصار ( تصویب بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق امیدانصار ( تصویب صورت مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۷ روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
۱۸ آگهی ثبت مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۱۹ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۲۰ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
۲۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۲۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۲۳ ثبت صورتجلسه امید نامه ای مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۲۴ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
۲۵ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۲۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
۲۸ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
۳۰ ثبت صورتجلسه اساسنامه ای مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۳۱ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۳۲ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
۳۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
۳۴ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۳۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصاردر تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۳۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۳۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
۳۸ صورتجلسه امیدنامه ای مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۳۹ صورتجلسه اساسنامه ای مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۴۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۴۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۴۲ مجوز سازمان برای صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ (تمدید مجوز فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۴۳ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
۴۴ صورتجلسه و اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۴۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصاردر تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۴۶ صورتجلسه و اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۴۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۴۸ تصویب صورتجلسه مجمع ۲۴/۱۱/۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۴۹ تصویب صورتجلسه مجمع ۰۹.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۵۰ تصویب صورتجلسه مجمع ۹۶/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۵۱ صورتجلسه۰۷.۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
۵۲ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
۵۳ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
۵۴ تصویب صورتجلسه مجمع ۹۶/۰۷/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
۵۵ تصویب صورتجلسه مجمع ۹۶/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
۵۶ صورتجلسه مجمع ۱۹/۱۱/۱۳۹۵صندوق امیدانصار(افزایش نرخ پیش بینی شده سود سالانه از ۱۶درصدبه۱۸درصد ) دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
۵۷ صورتجلسه مجمع ۱۹/۱۱/۱۳۹۵صندوق امیدانصار(تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۵) دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۵۸ تغییر نرخ بازده پیش بینی شده از ۲۰درصد به ۱۶ درصد دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
۵۹ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ صندوق با درآمد ثابت امید انصار مبنی بر تغییر نرخ بازده پیش بینی شده دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
۶۰ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ صندوق امید انصار در خصوص افزایش حداکثر واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
۶۱ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
۶۲ صورتجلسه مجمع مورخه ۱۳۹۵.۰۲.۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۰۴
۶۳ صورتجلسه مجمع مورخه ۱۳۹۴.۱۲.۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
۶۴ آگهي دعوت به مجمع عمومي ساليانه دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
۶۵ صورتجلسه مجمع مورخه۱۳۹۴/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
۶۶ صورتجلسه مجمع مورخه ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
۶۷ آگهي دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
۶۸ صورتجلسه مجمع موسس صندوق با درآمد ثابت اميد انصار دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۶