صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ روزنامه رسمی تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۲ روزنامه رسمی تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۳ ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲) تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۴ اسامی حاضرین درمجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲صندوق امیدانصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۵ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصارمورخ ۱۳۹۹.۰۷.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۶ تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۷ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۸ ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(ساعت ۱۱:۰۰مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴)تمدید مجوزدوره فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۹ اسامی حاضرین درمجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱صندوق امیدانصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق امیدانصار(تصمیم گیری در خصوص حذف نرخ بازدهی پیش بینی سالانه بند ۴-۲- امید نامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۱ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۱۲ اسامی حاضرین درمجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴صندوق امیدانصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۱۴ روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۱۵ ثبت صورتجلسه مجمع نزد سازمان بورس(ساعت ۱۴:۴۵مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۱۶ ثبت صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۹( بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۱۷ ثبت صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۹( تصویب صورت مالی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۱۸ اسامی حاضرین درمجامع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹صندوق امیدانصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق امیدانصار ( تصویب بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۲۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق امیدانصار ( تصویب بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق امیدانصار ( تصویب صورت مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۲۲ روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
۲۳ آگهی ثبت مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۲۴ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
۲۵ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۲۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۲۸ ثبت صورتجلسه امید نامه ای مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
۲۹ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
۳۰ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۳۱ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۳۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
۳۳ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۳۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
۳۵ ثبت صورتجلسه اساسنامه ای مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
۳۶ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۳۷ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
۳۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
۳۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۴۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصاردر تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۴۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۴۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
۴۳ صورتجلسه امیدنامه ای مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۴۴ صورتجلسه اساسنامه ای مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۴۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۴۶ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۴۷ مجوز سازمان برای صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ (تمدید مجوز فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۴۸ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
۴۹ صورتجلسه و اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۵۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصاردر تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
۵۱ صورتجلسه و اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۵۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۵۳ تصویب صورتجلسه مجمع ۲۴/۱۱/۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۵۴ تصویب صورتجلسه مجمع ۰۹.۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۵۵ تصویب صورتجلسه مجمع ۹۶/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۵۶ صورتجلسه۰۷.۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
۵۷ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
۵۸ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
۵۹ تصویب صورتجلسه مجمع ۹۶/۰۷/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
۶۰ تصویب صورتجلسه مجمع ۹۶/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
۶۱ صورتجلسه مجمع ۱۹/۱۱/۱۳۹۵صندوق امیدانصار(افزایش نرخ پیش بینی شده سود سالانه از ۱۶درصدبه۱۸درصد ) دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
۶۲ صورتجلسه مجمع ۱۹/۱۱/۱۳۹۵صندوق امیدانصار(تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۵) دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
۶۳ تغییر نرخ بازده پیش بینی شده از ۲۰درصد به ۱۶ درصد دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
۶۴ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ صندوق با درآمد ثابت امید انصار مبنی بر تغییر نرخ بازده پیش بینی شده دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
۶۵ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ صندوق امید انصار در خصوص افزایش حداکثر واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
۶۶ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
۶۷ صورتجلسه مجمع مورخه ۱۳۹۵.۰۲.۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۰۴
۶۸ صورتجلسه مجمع مورخه ۱۳۹۴.۱۲.۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
۶۹ آگهي دعوت به مجمع عمومي ساليانه دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
۷۰ صورتجلسه مجمع مورخه۱۳۹۴/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
۷۱ صورتجلسه مجمع مورخه ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
۷۲ آگهي دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
۷۳ صورتجلسه مجمع موسس صندوق با درآمد ثابت اميد انصار دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۶