رديف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری پارس گستر خبره 10000
2 بانک انصار 190000