دسته بندی دعوت به مجمع
عنوان خبر دعوت به مجمع مورخ 1396/11/24
منبع -
مقدمه از كليه ارکان و سهامداران ممتاز صندوق دعوت مي شود در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ 1396/11/24راس ساعت 14:30 در دفتر شرکت کارگزاری بانک انصار برگزار می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع به شرح ذیل می باشد 1-تصویب صورتهای مالی ، سال مالی منتهی به 1396/08/30 2- ...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست