لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
61 اگهی افزایش نرخ سودپیش بینی سالانه از16درصدبه18درصد در روزنامه کثیر الانتشار (دنیای اقتصاد) 1396/01/28
62 اگهی تصویب صورتهای مالی منتهی به 30/08/1395 در روزنامه کثیر الانتشار (دنیای اقتصاد) 1396/01/26
63 صورتجلسه مجمع 19/11/1395صندوق امیدانصار(افزایش نرخ پیش بینی شده سود سالانه از 16درصدبه18درصد ) 1395/12/25
64 صورتجلسه مجمع 19/11/1395صندوق امیدانصار(تصویب صورتهای مالی منتهی به 30/08/1395) 1395/12/18
65 حاضرین درمجمع مورخ1395.11.19 1395/11/20
66 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت امیدانصار مورخ 1395/11/19 1395/11/09
67 دعوت به مجمع 1395/11/03
68 تغییر نرخ بازده پیش بینی شده از 20درصد به 16 درصد 1395/05/25
69 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1395/04/15 صندوق با درآمد ثابت امید انصار مبنی بر تغییر نرخ بازده پیش بینی شده 1395/05/23
70 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1395/02/12 صندوق امید انصار در خصوص افزایش حداکثر واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1395/04/29
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
سایز صفحه