دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخه 1394/09/17
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع مورخه17/09/1394صندوق بادرآمد ثابت امید انصاربه شرح ذیل می باشد. 1.آقای محسن محمودزاده مرقی (رئیس مجمع-نماینده سهامدار ممتاز) 2.آقای غلامحسن فتحعلی (ناظراول- نماینده سهامدار ممتاز) 3.آقای بهنام قهاری (ناظر دوم-نماینده متولی) 4.آقای احمد کاظمی مرگا...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست