دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهي دعوت به مجمع عمومي ساليانه
منبع -
مقدمه از كليه سهامداران ممتار دعوت مي شود مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ 1394/12/24راس ساعت 14:30 در دفتر شرکت کارگزاری بانک انصار برگزار می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع به شرح ذیل می باشد . 1)تصمیم گیری در خصوص صورتهای مالی 2)بررسی سایر موارد که در صلاحیت مجمع...
متن خبر
پیوست