دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخه 1395.02.01
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع مورخه01/02/1395صندوق بادرآمد ثابت امید انصاربه شرح ذیل می باشد. 1.آقای محسن محمودزاده مرقی (رئیس مجمع-نماینده سهامدار ممتاز) 2.آقای غلامحسن فتحعلی (ناظراول- نماینده سهامدار ممتاز) 3.آقای رامین خدابنده (ناظر دوم-نماینده متولی) 4.خانم زهرا فرجی بهنق...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست