دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع مورخ 1395.04.15
منبع -
مقدمه از كليه سهامداران ممتار دعوت مي شود مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ 1395/04/15راس ساعت 12:00 در دفتر شرکت کارگزاری بانک انصار برگزار می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع به شرح ذیل می باشد 1.کاهش نرخ پیش بینی سود از20درصد به 16درصد
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست