ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 574,188 2.99 2,149,579 5.88 2,630,363 7.58 2,565,785 7.49
اوراق 4,408,478 23.01 7,181,928 19.67 7,278,378 21 7,360,020 21.5
وجه نقد 13,955,955 72.87 26,868,594 73.62 24,495,385 70.67 23,925,013 69.91
سایر دارایی ها 220,099 1.14 386,760 1.05 330,040 0.95 433,922 1.26
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 246,922 1.28 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد