ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 966,169 4.34 3,243,708 8.1 3,479,017 8.57 3,500,359 8.61
اوراق 5,233,281 23.51 11,407,046 28.51 11,888,871 29.29 12,178,343 29.98
وجه نقد 15,836,451 71.15 25,100,651 62.73 24,968,853 61.53 24,656,278 60.7
سایر دارایی ها 236,638 1.06 327,959 0.81 292,280 0.72 328,393 0.8
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 566,930 2.54 1,728,255 4.31 1,779,778 4.38 1,795,370 4.42
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد