ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 458,106 2.54 1,860,517 5.19 1,853,746 4.97 1,641,040 4.28
اوراق 4,216,072 23.43 6,482,748 18.1 6,957,524 18.68 7,197,109 18.81
وجه نقد 13,103,336 72.85 27,180,164 75.92 28,065,751 75.37 29,121,213 76.12
سایر دارایی ها 210,780 1.17 297,643 0.83 433,217 1.16 397,351 1.03
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 263,851 1.46 777,725 2.17 71,939 0.19 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد