ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 221,572 1.44 1,394,309 4.79 1,537,117 5.77 1,618,574 6.23
اوراق 3,904,977 25.46 4,564,795 15.68 4,610,642 17.32 5,062,792 19.51
وجه نقد 11,006,437 71.76 22,955,270 78.88 20,275,231 76.2 19,042,708 73.39
سایر دارایی ها 203,481 1.32 185,555 0.63 183,576 0.68 222,898 0.85
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 151,814 0.98 915,299 3.14 970,311 3.64 1,031,192 3.97
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi