ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 912,887 4.17 3,105,197 7.8 3,205,938 8.03 3,402,631 8.38
اوراق 5,092,303 23.28 10,367,544 26.04 11,659,649 29.21 11,736,129 28.92
وجه نقد 15,644,184 71.53 26,067,030 65.49 24,790,865 62.12 25,129,559 61.93
سایر دارایی ها 235,725 1.07 337,978 0.84 328,649 0.82 379,893 0.93
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 541,231 2.47 1,690,512 4.24 1,681,548 4.21 1,744,116 4.29
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد