ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 370,943 2.2 1,721,738 5.63 1,794,894 5.24 1,945,751 5.52
اوراق 4,066,672 24.14 5,537,755 18.13 6,164,122 18.01 6,388,914 18.14
وجه نقد 12,201,626 72.44 23,079,837 75.57 26,027,045 76.07 26,572,098 75.45
سایر دارایی ها 202,600 1.2 193,737 0.63 214,871 0.62 302,839 0.85
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 246,309 1.46 1,100,964 3.6 1,139,603 3.33 1,148,962 3.26
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق