مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/04 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1398/02/25
2 صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/04 دریافت خبر 1398/02/08
3 ثبت صورتجلسه اساسنامه ای مجمع مورخ 1397/10/29 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1397/12/27
4 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/28 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1397/12/12
5 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/10 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1397/12/08
6 صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/28 دریافت خبر 1397/12/01
7 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/11/28 دریافت خبر 1397/11/28
8 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصاردر تاریخ 1397/11/28 دریافت خبر 1397/11/17
9 صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/10 دریافت خبر 1397/11/17
10 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/11/10 دریافت خبر 1397/11/10
11 صورتجلسه امیدنامه ای مجمع مورخ 1397/10/29 دریافت خبر 1397/11/06
12 صورتجلسه اساسنامه ای مجمع مورخ 1397/10/29 دریافت خبر 1397/11/06
13 صورتجلسه مجمع مورخ 1397/10/08 دریافت خبر 1397/10/09
14 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار منتهی به 1397/10/08 دریافت خبر 1397/09/26
15 مجوز سازمان برای صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/12 (تمدید مجوز فعالیت) دریافت خبر 1397/09/11
16 مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای مصوبات مجمع مورخ 1397/07/21 دریافت خبر 1397/08/28
17 صورتجلسه و اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/08/12 دریافت خبر 1397/08/13
18 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصاردر تاریخ 1397/08/12 دریافت خبر 1397/08/01
19 صورتجلسه و اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/07/21 دریافت خبر 1397/07/21
20 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار دریافت خبر 1397/07/11
21 تصویب صورتجلسه مجمع 24/11/96 دریافت خبر 1396/12/12
22 تصویب صورتجلسه مجمع 09.11 دریافت خبر 1396/10/24
23 تصویب صورتجلسه مجمع 96/09/11 دریافت خبر 1396/09/22
24 صورتجلسه07.25 دریافت خبر 1396/08/07
25 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ1396/07/11 دریافت خبر 1396/07/26
26 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ1396/07/11 دریافت خبر 1396/07/26
27 تصویب صورتجلسه مجمع 96/07/11 دریافت خبر 1396/07/26
28 تصویب صورتجلسه مجمع 96/03/09 دریافت خبر 1396/04/04
29 صورتجلسه مجمع 19/11/1395صندوق امیدانصار(افزایش نرخ پیش بینی شده سود سالانه از 16درصدبه18درصد ) دریافت خبر 1395/12/25
30 صورتجلسه مجمع 19/11/1395صندوق امیدانصار(تصویب صورتهای مالی منتهی به 30/08/1395) دریافت خبر 1395/12/18
31 تغییر نرخ بازده پیش بینی شده از 20درصد به 16 درصد دریافت خبر 1395/05/25
32 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1395/04/15 صندوق با درآمد ثابت امید انصار مبنی بر تغییر نرخ بازده پیش بینی شده دریافت خبر 1395/05/23
33 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1395/02/12 صندوق امید انصار در خصوص افزایش حداکثر واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران دریافت خبر 1395/04/29
34 دعوت به مجمع مورخ 1395.04.15 دریافت خبر 1395/04/15
35 صورتجلسه مجمع مورخه 1395.02.01 دریافت خبر 1395/02/04
36 صورتجلسه مجمع مورخه 1394.12.24 دریافت خبر 1395/01/17
37 آگهي دعوت به مجمع عمومي ساليانه دریافت خبر 1394/12/24
38 صورتجلسه مجمع مورخه1394/09/17 دریافت خبر 1394/11/19
39 صورتجلسه مجمع مورخه 1394/09/17 دریافت خبر 1394/09/22
40 آگهي دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/09/22
41 صورتجلسه مجمع موسس صندوق با درآمد ثابت اميد انصار دریافت خبر 1394/08/06