مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تصویب صورتجلسه مجمع 24/11/96 دریافت خبر 1396/12/12
2 تصویب صورتجلسه مجمع 09.11 دریافت خبر 1396/10/24
3 تصویب صورتجلسه مجمع 96/09/11 دریافت خبر 1396/09/22
4 صورتجلسه07.25 دریافت خبر 1396/08/07
5 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ1396/07/11 دریافت خبر 1396/07/26
6 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ1396/07/11 دریافت خبر 1396/07/26
7 تصویب صورتجلسه مجمع 96/07/11 دریافت خبر 1396/07/26
8 تصویب صورتجلسه مجمع 96/03/09 دریافت خبر 1396/04/04
9 صورتجلسه مجمع 19/11/1395صندوق امیدانصار(افزایش نرخ پیش بینی شده سود سالانه از 16درصدبه18درصد ) دریافت خبر 1395/12/25
10 صورتجلسه مجمع 19/11/1395صندوق امیدانصار(تصویب صورتهای مالی منتهی به 30/08/1395) دریافت خبر 1395/12/18
11 تغییر نرخ بازده پیش بینی شده از 20درصد به 16 درصد دریافت خبر 1395/05/25
12 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1395/04/15 صندوق با درآمد ثابت امید انصار مبنی بر تغییر نرخ بازده پیش بینی شده دریافت خبر 1395/05/23
13 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1395/02/12 صندوق امید انصار در خصوص افزایش حداکثر واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران دریافت خبر 1395/04/29
14 دعوت به مجمع مورخ 1395.04.15 دریافت خبر 1395/04/15
15 صورتجلسه مجمع مورخه 1395.02.01 دریافت خبر 1395/02/04
16 صورتجلسه مجمع مورخه 1394.12.24 دریافت خبر 1395/01/17
17 آگهي دعوت به مجمع عمومي ساليانه دریافت خبر 1394/12/24
18 صورتجلسه مجمع مورخه1394/09/17 دریافت خبر 1394/11/19
19 صورتجلسه مجمع مورخه 1394/09/17 دریافت خبر 1394/09/22
20 آگهي دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/09/22
21 صورتجلسه مجمع موسس صندوق با درآمد ثابت اميد انصار دریافت خبر 1394/08/06